تمام کسانی که ثروتمند شده اند باور داشته اند که میتوانند ثروتمند شوند. مارک فیشر

خبرهای علمی سایتاولین 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 آخرین