رمضان ، شهر عشق و عرفان است رمضان ، بحر فیض و احسان است/ رمضان ، ماه عترت و قرآن
گاه تجدید عهد و پیمان است . . .

خبرهای علمی سایتاولین 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 آخرین