مصیبت واقعی فقرا، فقر آرزوهایشان است. آدام اسمیت

خبرهای علمی سایتاولین 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 آخرین