کم ترین حقی که خداوند بر شما دارد این است که از نعمت های او برای گناهان کمک نگیرید …
حضرت علی (ع)

خبرهای علمی سایتاولین 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 آخرین