تنها تنهايي کارآمد است که همراه باشد با پژوهيدن و کاويدن در خرد و دانش . حکيم ارد بزرگ

خبرهای علمی سایتاولین 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 آخرین