به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد. (چاردینی)

خبرهای علمی سایتاولین 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 آخرین