تنها تنهايي کارآمد است که همراه باشد با پژوهيدن و کاويدن در خرد و دانش . حکيم ارد بزرگ

خبرهای علمی سایتاولین 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 آخرین