25 آوریل 2024 - یک مطالعه اخیر که در مجله دیابت، چاقی و متابولیسم منتشر شده است، نتایج امیدوارکننده ای از سویه پروبیوتیک Lactiplantibacillus plantarum OLL2712 در بهبود کنترل قند خون در میان بزرگسالان مبتلا به پیش دیابت و جلوگیری از شروع دیابت نوع 2 نشان داد.

پیش دیابت وضعیتی است که با افزایش اندک سطح قند خون نسبت به سطح طبیعی مشخص می شود که به دلیل خطر بالای پیشرفت به دیابت نوع 2، یک نگرانی قابل توجه برای سلامت جهانی است. پرداختن به این وضعیت در مراحل اولیه در مبارزه با اپیدمی دیابت بسیار مهم است.

این مطالعه طی یک دوره 12 هفته‌ای با پیگیری 8 هفته‌ای دیگر برای روشن کردن مسیر ادغام مداخلات غذایی در مدیریت پیش دیابت انجام شد. در این مطالعه در مجموع 148 بزرگسال مبتلا به پیش دیابت شرکت کردند و تأثیرات مصرف ماست غنی شده با سلول‌های OLL2712 تیمار شده با گرما در مقایسه با دارونما در این افراد بررسی شد.

شرکت کنندگان از یک گروه متنوع با سطوح هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) از 5.6٪ تا 6.4٪ و در محدوده سنی 20 تا 64 سال، با دقت انتخاب شدند. آنها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که یکی ماست معمولی و گروه دیگر ماست حاوی بیش از 5×109سلول OLL2712 روزانه دریافت کردند. معیار اولیه برای ارزیابی اثربخشی مداخله از طریق کوواریانس، تغییر در سطوح HbA1c بود که در هفته های 12 و 16 تجزیه و تحلیل شد.

این مطالعه نشان داد در حالی که هر دو گروه کاهش قابل توجهی در سطح HbA1c و گلیکوآلبومین در  هفته ی 12ام نشان دادند، این بهبود تنها در گروه OLL2712 تا هفته شانزدهم ادامه داشت. در هفته های 12 و 16، کاهش سطح HbA1c در گروه OLL2712 در مقایسه با دارونما به طور قابل توجهی بیشتر بود که پتانسیل این سویه را در بهبود کنترل گلایسمی نشان می دهد. با این حال، در هفته بیستم پس از قطع مصرف ماست، هیچ تفاوت قابل توجهی بین دو گروه مشاهده نشد که نشان دهنده ی نیاز به مصرف مداوم پروبیوتیک برای حفظ اثرات مفید آن است.

این یافته ها نشان می دهد که مصرف روزانه ماست غنی شده با OLL2712 می تواند نقشی حیاتی در جلوگیری از بدتر شدن کنترل قند خون در افراد مبتلا به پیش دیابت داشته باشد. به طور کلی، نتایج این مطالعه پتانسیل ماست را در کمک به تنظیم قند خون نشان می‌دهد و می‌تواند راه را برای توصیه‌ها و مداخلات غذایی آینده برای مراحل اولیه دیابت هموار کند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/specific-probiotic-strain-in-yogurt-may-improve-glycemic-control-in-individuals-with-prediabetes-study-127391