6 دسامبر 2023- مطالعه ی اخیراً منتشر شده در مجله فدراسیون انجمن های غدد درون ریز ASEAN، اثرات مثبت یوگا و پیاده روی را در کنار مصرف داروهای کاهش دهنده قند خون بر کنترل قند خون بیماران دیابتی نشان داد. محققان اظهار داشتند که برای مدیریت دیابت نوع 2، یوگا تأثیر نسبتاً بارزتری بر کنترل قند خون نسبت به پیاده روی دارد.

مطالعات نشان داده اند که یوگا و پیاده روی بر مقاومت به انسولین و کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 تأثیر می گذارند. عادت روزانه پیاده روی یا تمرین یوگا همراه با مصرف داروهای کاهش دهنده قند خونمی تواند برای کنترل بهتر دیابت نوع 2مفید باشد.

دکتر  Biswajit Dhaliو همکارانش از گروه تربیت بدنی در دانشگاه Jadavpur در کلکته، با انجام یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر روی کارآزمایی‌های تصادفی و کنترل دار (RCTs) به بررسی کارآیی پیاده‌روی یا یوگا بر کنترل قند خون در دیابت نوع 2 پرداختند.

برای این منظور، محققان بررسی سیستماتیک و متاآنالیز را طبق دستورالعمل‌های PRISMA انجام دادند. خطر سوگیری در مطالعات مورد بررسی، با استفاده از ابزار بازبینی شده ی خطر سوگیری کاکرین برای کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی، ارزیابی شد. برای اجرای متاآنالیز از نرم افزار RevMan استفاده شد. برای نشان دادن نتایج متاآنالیز و یافته های مطالعه ازForest plots  استفاده شد.

در این مرور سیستماتیک 16 مطالعه مورد بررسی قرار گرفت که در آن 1820 شرکت‌کننده به صورت تصادفی در یکی از مداخلات زیر شرکت کردند: پیاده‌روی، یوگا، و بدون ورزش منظم (گروه کنترل). سن شرکت کنندگان بین 17 تا 75 سال بود.

محققان یافته های زیر را گزارش کردند:

· در مقایسه با گروه کنترل، گروه یوگا کاهش قابل توجهی را در قند خون ناشتا (FBG) به میزان 31.98 میلی گرم در دسی لیتر، در هموگلوبین گلیکوزیله (HbAlc) به میزان 0.73%، در قند خون پس از غذا (PPBG) به میزان 25.59 میلی گرم در دسی لیتر، در انسولین ناشتا به میزان 7.19 میکرویونیت در میلی لیتر، و در ارزیابی مدل هموستاتیک برای مقاومت به انسولین(HOMA-IR) به میزان 3.78، تجربه کردند.

· گروه پیاده روی در مقایسه با گروه کنترل، کاهش معنی داری را در FBG به میزان 12.37میلی گرم در دسی لیتر و در HbA1c به میزان 0.35 درصد، داشتند.

· افراد گروه یوگا در مقایسه با گروه پیاده روی، کاهش قابل توجهی را در FBG به میزان 12.07 میلی گرم در دسی لیتر، در HbA1c به میزان 0.20 درصد، در انسولین ناشتا به میزان 10.06 میکرویونیت در میلی لیترو در HOMA-IR به میزان 5.97 تجربه کردند.

این تحقیق شواهدی مبنی بر اثرات مثبت پیاده روی یا یوگا بر مقاومت به انسولین و کنترل قند خون در مقایسه با گروه کنترل (بدون ورزش منظم) در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که از داروهای خوراکی کاهش دهنده قند خون استفاده می‌کردند، ارائه داد.

تغییر در قند خون ناشتا و HbA1c در گروه پیاده روی نسبت به گروه کنترل از نظر آماری معنی دار بود اما ممکن است از نظر بالینی معنی دار نباشد.

محققان نتیجه گیری کردند که در مقایسه با پیاده روی برای مدیریت دیابت، یوگا اثرات قابل توجهی بر مقاومت به انسولین و کنترل قند خون داشت.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/yoga-better-than-walking-for-blood-sugar-control-in-diabetes-patients-121225