12 ژانویه 2024 - دیابت به عنوان یکی از علل اصلی مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه ظاهر شده است. فواید فعالیت بدنی و مصرف مکمل های گیاهی برای پیشگیری و بهبود دیابت تایید شده است.

یک مطالعه اخیر در مورد تغذیه و دیابت از موش های دیابتی برای بررسی اثرات شنا و مکمل دارچین برTBC1D1 (عضو شماره ی یک خانواده ی دومین [1]TBC1)، سطحHbA1C (هموگلوبینA1cTBC1D4 (عضو شماره ی 4 خانواده ی دومین TBC1) استفاده کرد.

زمینه

تحقیقات اخیر نشان داده است که تمرینات مقاومتی می تواند مقاومت به انسولین را بهبود بخشد و سطح قند خون را در افراد مبتلا به دیابت کاهش دهد.

همچنین می‌تواند منجر به سطوح بالاتر پروتئین شبه meteorin یا MTRNL شود که حرکت و انتقالGLUT4  را تسهیل می‌کند و در نتیجه به درمان مقاومت به انسولین کمک می‌کند.TBC1D4  وTBC1D1  تا 50% از نظر ساختاری یکسان هستند و شامل دو دامنهPTB (دامنه ی اتصال به فسفوتیروزین)، یک دامنهGAP (پروتئین های فعال کننده GTPase) و یک دامنهCBD (دامنه ی اتصال به کالمودولین) هستند. کینازهای بالادستی خاص در حالی که به محرک های مختلف مانند انقباض عضلانی وAMPK (پروتئین کیناز فعال شده با AMP) پاسخ می دهند، آنها را به طور متفاوتی تنظیم می کنند.

مکمل دارچین و غوطه وری در آب سرد می تواند انتقال گلوکز را تنظیم کند. اولی پروتئین تیروزین فسفاتاز را مهار می کند و اتوفسفوریلاسیون گیرنده انسولین را تحریک می کند، در حالی که دومی باعث افزایش تحمل گلوکز و حساسیت به انسولین در موش های تحت رژیم غذایی پرچرب می شود.

در مورد این مطالعه

مطالعه ی حاضر تأثیر هشت هفته شنا در آب سرد و مصرف همزمان مکمل دارچین را بر سطوح TBC1D1،HbA1C  و TBC1D4 در موش‌های دیابتی مورد ارزیابی قرار داد.

برای این مطالعه، موش‌هایی با سن 8 تا 10 هفته انتخاب شدند و در شرایط استاندارد، یعنی مدت زمان مساوی تاریکی و روشنایی، رطوبت 55 درصد و دمای بین 22 تا 24 درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند.

موش ها به هفت گروه 13 تایی تقسیم شدند: کنترل سالم (HC)، شنا در آب سرد (S5)، شنا در آب گرم(S35)، شنا در آب سرد با مکمل عصاره دارچین (S5+Ci)، شنا در آب گرم با مکمل دارچین(S35+Ci)، کنترل دیابتی (DC) و مکمل دارچین(Ci).

یافته های کلیدی

در موشهای دیابتی که در آب گرم (35 درجه سانتیگراد) شنا می کردند، TBC1D1 و TBC1D4 نسبت به گروه کنترل سالم (HC)، افزایش یافتند. این همچنین اولین مطالعه ای است که نشان می دهد مکمل دارچین و شنا در آب سرد (5 درجه سانتی گراد) سطوحTBC1D4 وTBC1D1 را کاهش می دهد.

علاوه بر این، شنا در آب سرد همراه با مصرف دارچین، سطح گلوکز خون را در موش‌های دیابتی کاهش داد.

تاکنون اثر آب گرم و سرد بر سطوحTBC1D1 وTBC1D4 مستند نشده بود. در اینجا، سازگاری با سرما حساسیت به انسولین و تحمل گلوکز را در موش‌هایی که رژیم غذایی پرچرب داشتند، کاهش داد.

تحقیقات در مورد اثرات بلندمدت TBC1D4 ثابت کرد که سطوح فسفوریلاسیون TBC1D1 وTBC1D4  افزایش یافته، یا بعد از شنا ثابت می ماند.

به طور کلی، اشاره شد که ورزش سطوح TBC1D1 وTBC1D4 را در عضلات تحریک شده با انسولین افزایش می دهد. این پدیده، همراه با سایر فواید ورزش، منجر به حساسیت بهتر به انسولین می شود.

کاهش معنی داری درHbA1c  در گروه شنا در آب سرد،وشنا در آب سرد با مکمل عصاره دارچین نسبت به سایرین مشاهده شد. میزان HbA1c نیز با دمای آب افزایش یافت.

مطابق با یافته های ثبت شده در اینجا، مطالعات دیگر نیز کاهش قابل توجهی در HbA1c، پس از ورزش، در بیماران دیابت نوع 2 و افراد سالم را ثبت کرده اند.

برای کاهش HbA1c، تمرینات مقاومتی با شدت بالا موثرتر از تمرینات با شدت کم تا متوسط است.

مطالعه ی حاضر مکانیسم هایی را که منجر به کاهشTBC1D1 وTBC1D4 پس از مصرف دارچین به تنهایی یا در دماهای مختلف آب می شود، شناسایی نکرد. با این حال، این تحقیقات با توجه به HbA1c انجام شد. در حالی که برخی از محققان سطح HbA1c را در بیمارانی که مکمل های دارچین مصرف می کنند بدون تغییر یافته اند، برخی دیگر نشان داده اند که مصرف روزانه دارچین می تواند به طور قابل توجهی سطح HbA1c را کاهش دهد.

نتیجه گیری

مطالعه ی حاضر اثرات 8 هفته ورزش شنا و مکمل دارچین را بر سطوح TBC1D1، سطوحHbA1C  وTBC1D4 مورد بررسی قرار داد.

در زیر گروه موش هایی که در آب سرد شنا کردند و مکمل دارچین به آنها داده شد، کاهش قابل توجهی درTBC1D1 وTBC1D4 نسبت به سایر گروه ها مشاهده شد. علاوه بر این، موش‌هایی که در آب سرد شنا کردند، کاهش قابل توجهی را در سطح HbA1c تجربه کردند.

به طور کلی، این نتایج نشان می دهد که ورزش در یک محیط سرد می تواند حساسیت به انسولین را افزایش و سطح HbA1c را کاهش دهد.

بنابراین، برای بهبود شاخص های گلوکز، جایگزین های بهتر برای روش های سنتی می تواند مصرف دارچین و شنا در آب سرد باشد.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20240112/Breakthrough-in-diabetes-management-Cold-water-exercise-and-cinnamon-shows-promising-results.aspx

 [1]TBC1D1 عضو موسس خانواده ای از پروتئین ها است که دارای یک دومین مشترک به نامTBC با 180 تا 200 اسید آمینه هستند، که فرض می شود نقشی در تنظیم رشد و تمایز سلولی دارد.