4 فوریه 2024- بر اساس مطالعه جدیدی که در ژورنال دیابت، چاقی و متابولیسم منتشر شده است ، مصرف پروتئین قبل از ورزش ممکن است خطر هیپوگلیسمی را در حین ورزش کاهش دهد.

تجزیه و تحلیل‌های ثانویه از یک کارآزمایی تصادفی از یک مداخله رفتاری تطبیقی برای ارزیابی رابطه بین دریافت پروتئین (گرم و گرم بر کیلوگرم وزن بدن) مصرف شده در طی 4 ساعت قبل از فعالیت‌های بدنی متوسط تا شدید(MVPA) با قند خون در طول و بعد از انجامورزشدر میان نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1(T1D)بررسی شد. 112نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1، با میانگین سنی14.5سال(13.8 سال تا 15.7 سال) که 36.6 درصد آنها دچار اضافه وزن یا چاقی بودند، در این مطالعه شرکت داشتند. معیارهای قند خون آنها با استفاده از سیستم پایش مداوم گلوکز] درصد زمان بالاتر از محدوده (بیش از 180 میلی گرم در دسی لیتر)، زمان در محدوده (70-180 میلی گرم در دسی لیتر)، زمان زیر محدوده(TBR؛ کمتر از70 میلی گرم در دسی لیتر)[، در طی فعالیت بدنی و بعد از آن گزارش شد. همچنین داده های یادآوری رژیم غذایی 24 ساعته در ابتدای تحقیق و 6 ماه پس از مداخله جمع آوری گردید.

مدل‌های رگرسیون اثرات مختلط، برای طراحی (تخصیص تصادفی‌سازی، محل مطالعه)، متغیرهای جمعیت‌شناختی، بالینی، تن‌سنجی، رژیم غذایی، فعالیت بدنی و زمان‌بندی تنظیم شدند، تا ارتباط بین دریافت پروتئین قبل از فعالیت بدنی را با درصد زمان بالاتر از محدوده، زمان در محدوده وزمان زیر محدودهدر طول و بعد از فعالیت بدنی متوسط تا شدید برآورد کنند.

 یافته‌ها

 دریافت پروتئین قبل از ورزش به میزان 10 تا 19.9 گرم و بیش از 20 گرم به ترتیب با کاهش مطلق 4.41-% (0.04= p) و 4.83-% (0.02= p) زمان زیر محدوده(TBR) در طول فعالیت بدنی در مقایسه با افرادی که قبل از فعالیت بدنی متوسط تا شدید پروتئین مصرف نمی کردند، همراه بود.

به طور مشابه، دریافت پروتئین نسبی به میزان 0.125 تا 0.249 گرم بر کیلوگرم، و بیشتر مساوی با 0.25 گرم بر کیلوگرم به ترتیب با 5.38-% (0.01= p) و 4.32-% (0.03= p) کاهش مطلق TBR در طول فعالیت بدنی همراه بود.

محققان گفتند: ما ارتباط معنی داری را بین مصرف پروتئین و معیارهای گلایسمی پس از فعالیت بدنی متوسط تا شدید مشاهده نکردیم. با این حال در میان نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1، مصرف پروتئین به میزان ≥10 گرم یا ≥0.125 گرم بر کیلوگرم 4 ساعت قبل از فعالیت بدنی متوسط تا شدید ممکن است باعث کاهش زمان هیپوگلایسمی در طول فعالیت بدنی شود، اما نه بعد از فعالیت بدنی.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/protein-intake-before-exercise-may-cut-risk-of-hypoglycemia-123978