9 فوریه 2024 - رتینوپاتی دیابتی، یکی از علل اصلی نابینایی در سراسر جهان است که افراد مبتلا به دیابت را تحت تاثیر قرار می دهد. اعتقاد بر این است که التهاب نقش مهمی در ایجاد رتینوپاتی دیابتی(DR)  دارد. شاخص التهابی رژیم غذایی (DII)، که پتانسیل التهابی یک رژیم غذایی را ارزیابی می کند، ممکن است بینش های ارزشمندی را در مورد نقش عوامل رژیم غذایی در توسعه ی رتینوپاتی دیابتی واستراتژی های پیشگیرانه ی بالقوه ارائه دهد.

در یک مطالعه اخیر، هدف محققان ارزیابی ارتباط بین DII و DR با استفاده از داده های بررسی ملی سلامت و تغذیه (NHANES) بود. این مطالعه توسط Rong Liu و همکارانش در مجلهBMC Ophthalmology  منتشر شد.

این مطالعه داده‌های 1148 بیمار دیابتی را از نظرسنجی‌های 2005-2008 NHANES تجزیه و تحلیل کرد. نمرات DII بر اساس داده های مصرف رژیم غذایی 24 ساعته شرکت کنندگان محاسبه شد. مشخصات دموگرافیک و معاینات شبکیه بین گروه های با و بدون DR مقایسه شد. مدل های رگرسیون لجستیک برای ارزیابی ارتباط بین DII و DR، برای تنظیم برای مخدوش کننده های بالقوه، استفاده شد.

یافته های کلیدی این مطالعه عبارت بودند از:

· در مجموع 227 نفر(110نفر بدون DR و 117 فرد مبتلا به DR) در این تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

· مقادیر DII در گروه DR به طور قابل توجهی بالاتر از گروه بدون DR بود(0.21±1.49 در مقابل 0.29±1.14؛ p < 0.001).

· سطوح HbA1c در گروه DR در مقایسه با گروه بدون DR، (2.6±7.7 درصد در مقابل 1.1± 6.8درصد؛p < 0.001) بالاتر بود، همچنین گروه مبتلا به رتینوپاتی دیابتی برای مدت زمان طولانی تری با دیابت زندگی می کردند (14 ± 11 سال در مقابل 6.52 ±12 سال).

· نسبت شانس DII برای DR از رگرسیون لجستیک برابر با 1.38 بود(فاصله اطمینان 95 درصد: 1.06 تا 1.81؛ p <0.001)، که نشان می دهد نمرات DII بالاتر با افزایش خطر DR مرتبط هستند.

· عواملی مانند HbA1c، مدت زمان دیابت و چاقی نیز به عنوان عوامل موثر بر DR شناسایی شدند.

محققان گفتند: این مطالعه ارتباط معنی‌داری را بین DII بالاتر و افزایش خطر رتینوپاتی دیابتی در بزرگسالان آمریکایی مبتلا به دیابت نشان داد. این یافته ها نشان می دهد که عوامل غذایی ممکن است در ایجاد DR نقش داشته باشند و ترویج یک رژیم غذایی ضد التهابی می تواند یک رویکرد امیدوارکننده برای مدیریت این بیماری باشد. تحقیقات بیشتر برای کشف مزایای بالقوه مداخلات غذایی در پیشگیری یا به تاخیر انداختن شروع DR ضروری است.

منبع:

https://medicaldialogues.in/ophthalmology/news/consumption-of-diet-with-higher-inflammatory-index-linked-to-increased-risk-of-diabetic-retinopathy-124186