4 ژوئن 2024- در تلاش مداوم برای مدیریت دیابت نوع 2 (T2DM) و بیماری های همراه آن، محققان توجه خود را به مزایای بالقوه ی برنج قهوه ای و سیاه جوانه زده، معطوف کرده اند. مطالعه‌ای که اخیراً در ژورنال Food & Function منتشر شده است، تأثیرات این گونه‌های برنج را بر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که با دیس‌لیپیدمی(سطوح غیرطبیعی لیپید در خون) دست و پنجه نرم می‌کنند، روشن نمود.

این مطالعه نشان داد که مصرف جوانه ی برنج قهوه ای و برنج سیاه می تواند به طور موثری متابولیسم گلوکز و لیپید را در مقایسه با مصرف برنج سفید تنظیم کند.

محققان گفتند: استفاده از جوانه ی برنج سیاه و برنج قهوه ای ممکن است تنوع و فراوانی باکتریوم روده را بهبود بخشد، فراوانی نسبی جنس Veillonella را کاهش دهد و فراوانی نسبی جنس Megamonas را افزایش دهد.

جوانه ی برنج قهوه ای، که معمولاً به عنوان برنجGABA (گاما آمینوبوتیریک اسید) نامیده می شود، و جوانه برنج سیاه به دلیل ویژگی های تغذیه ای بالاترش در مقایسه با جوانه ی سایر انواع برنج، شناخته شده اند. این گونه‌ها سرشار از ترکیبات فعال زیستی، آنتی‌اکسیدان‌ها و فیبر هستند که فواید سلامتی مختلفی دارند.

دکتر Fengyi Zhao، و همکارانش از دانشگاه جنوب شرقی در نانجینگ چین، به بررسی اثرات مصرف جوانه ی برنج سیاه و برنج قهوه ای بر سطح چربی خون، سطح گلوکز خون و آنزیم های مرتبط با متابولیسم لیپید در بیماران T2DM مبتلا به دیس لیپیدمی پرداختند. آنها همچنین اثرات این جوانه ها را بر میکروبیوم روده و اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه مطالعه کردند.

شصت و هشت شرکت کننده با رعایت معیارهای خروج و ورود برای این مطالعه ثبت نام شدند. آنها به طور تصادفی به یک گروه جوانه برنج قهوه ای، یک گروه جوانه برنج سیاه و یک گروه جوانه ی برنج سفید تقسیم شدند. در پایان مداخله، تیم تحقیقاتی خصوصیات بیوشیمیایی خون، شاخص‌های تن‌سنجی مربوطه، و سطوح آدیپوکین‌ها و آنزیم‌های مرتبط با متابولیسم لیپیدها را اندازه‌گیری کردند. نمونه های مدفوع افراد شرکت کننده برای تعیین توالی S rDNA 16 و تجزیه و تحلیل اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه، جمع آوری شد.

این مطالعه به یافته های زیر منجر شد:

 پس از سه ماه مداخله با جوانه برنج قهوه ای، جوانه برنج سیاه یا جوانه ی برنج سفید، 21 نفر از هر گروه، مداخله را تا پایان ادامه دادند.

 در پایان مداخله، سطح کلسترول تام (TC) و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL-C) در گروه جوانه برنج قهوه ای و گروه جوانه برنج سیاه به طور معنی داری کمتر از گروه برنج سفید بود.

 سطوح آدیپونکتین (ADPN) و لسیتین کلسترول آسیل ترانسفراز (LCAT) در گروه جوانه برنج قهوه ای به طور قابل توجهی بیشتر از گروه برنج سفید بود.

 مداخلات با جوانه برنج قهوه ای و جوانه برنج سیاه به طور معنی داری فراوانی نسبی باکتری های جنس Megamonas،Muribaculaceae  و Alloprevotella را افزایش داد و فراوانی نسبیVeillonella  را به طور معنی داری کاهش داد.

 پس از سه ماه مداخله، کاهش معنی داری در دور کمر در گروه جوانه برنج قهوه ای در مقایسه با ابتدای تحقیق مشاهده شد.

با توجه به افزایش شیوع T2DM و دیس لیپیدمی در سرتاسر جهان، این یافته ها امیدی را برای یک مداخله غذایی طبیعی و در دسترس ارائه می دهد که ممکن است مکمل روش های درمانی موجود باشد. همانطور که محققان به کشف پتانسیل درمانی غذاهای کاربردی مانند جوانه برنج قهوه ای و سیاه ادامه می دهند، مسیر به سمت بهبود سلامت متابولیک به طور فزاینده ای امیدوار کننده می شود.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/unlocking-the-potential-germinated-brown-and-black-rice-show-promise-for-managing-type-2-diabetes-with-dyslipidemia-129467