21ژانویه 2024- ایران: یافته‌های یک متاآنالیز اخیر فواید مصرف انار را برای بهبود شاخص‌های گلایسمی در بزرگسالان نشان داده است.

این یافته ها به صورت آنلاین درDiabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews  منتشر شد.

محققان گزارش دادند: «مصرف انار به طور قابل توجهی قند خون ناشتا، انسولین ناشتا،HbA1c  وHOMA-IR  را کاهش داد».

مطالعات اپیدمیولوژیک افزایش شیوع دیابت نوع 2 (T2D) در سراسر جهان را نشان داده است. بنابراین، بهبود شاخص های گلایسمی برای جلوگیری یا کنترلT2D ، اهمیت پیدا می کند.

انار، از دیرباز به دلیل ارزش دارویی و سلامتی مثبت و به عنوان داروی سنتی برای سرطان، التهاب، چاقی و از همه مهمتر اختلالات قند خون مورد استفاده قرار می گرفته است. با این حال، نتایج کارآزمایی‌های تصادفی‌ و کنترل‌شده (RCTs) در مورد اثرات مصرف انار بر شاخص‌های گلایسمی متناقض است. بنابراین، حسین بهاری، و همکارانش از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به بررسی تأثیر مصرف انار بر انسولین ناشتا، قند خون ناشتا (FBG)، ارزیابی مدل هومیوستاتیک مقاومت به انسولین(HOMA-IR)  و هموگلوبین A1c در بزرگسالان پرداختند.

به گفته ی این تیم، "این روش جامع بینش قابل اعتماد تری در مورد اثرات بالقوه انار بر شاخص های گلایسمی به دست می دهد."

برای این منظور، محققان یک جستجوی متون سیستماتیک با استفاده از پایگاه‌های داده الکترونیکی تا ماه مه 2023 برای شناسایی  RCTهای واجد شرایط که تأثیر مصرف انار را بر شاخص‌های گلایسمی ارزیابی کرده بودند، انجام دادند. در این متاآنالیز از چارچوب موارد گزارشگری ترجیحی برای بررسی های سیستماتیک و متاآنالیز(PRISMA) استفاده شد.

ناهمگونی در کارآزمایی های وارد شده با استفاده از آمارهI2 تعیین شد. مدل‌های اثرات تصادفی بر اساس آزمون‌های ناهمگنی ارزیابی شدند و داده‌های تلفیقی به عنوان تفاوت میانگین وزنی تعیین شدند.

از میان 1999 مطالعه، در این متاآنالیز 32کارآزمایی تصادفی‌ و کنترل‌شدهواجد شرایط بررسی شدند. محققان نشان دادند که مصرف انار به طور قابل توجهیقند خون ناشتا(WMD=2.22- میلی گرم در دسی لیتر)، انسولین ناشتا(WMD=1.06- میکرو یونیت بر میلی لیتر)،HbA1c (WMD=0.22-%)، و HOMA-IR (WMD=0.30-) را کاهش داد.

محققان نوشتند: «بر اساس یافته‌های ما، مصرف انار متغیرهای گلایسمی را با کاهش همه نشانگرهای آنالیز شده، شامل: انسولین ناشتا، FBG،HbA1c  وHOMA-IR ، بهبود بخشید.

تحلیل‌های زیرگروهی نشان داد که قند خون ناشتا در بیماران مبتلا به پیش دیابت و دیابت(قند خون ناشتا بیش از100 میلی‌گرم در دسی لیتر) پس از مصرف انار بهبود بیشتری پیدا کرد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/pomegranate-consumption-benefits-glycemic-indices-in-adults-study-123211