12 سپتامبر 2023 - یافته های یک مطالعه آینده نگر طولی رابطه ی مثبت قوی بین سطوح کتون پلاسما در وضعیت ناشتا با دیابت نوع 2 را در جمعیت عمومی نشان داده است. این یافته‌ها که در مجله دیابت منتشر شده است، پیامدهای مهمی برای پیشگیری از دیابت از جمله استراتژی‌های رژیم غذایی دارد.

در حال حاضر، افزایش بروز و شیوع دیابت نوع 2 در سراسر جهان گزارش می شود. شناسایی نشانگرهای زیستی آینده نگر که بتوانند ابتلا به دیابت نوع 2 را پیش بینی کنند به طور فزاینده ای برای تدوین استراتژی های پزشکی شخصی مورد نیاز است. اجسام کتونی اخیراً به عنوان نشانگرهای زیستی بالقوه مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما اطلاعات کافی در مورد ارتباط این متابولیت‌ها با خطر دیابت وجود ندارد. برای رفع این شکاف دانش، دکتر Tamas Szili-Torok، از مرکز پزشکی دانشگاه گرونینگن، در هلند، و همکارانش، ارتباط بالقوه ی بین اجسام کتونی در وضعیت ناشتا و بروز دیابت نوع 2 در جمعیت عمومی را بررسی کردند.

این مطالعه با استفاده از گروه کوهورت مطالعه ی PREVEND انجام شد و شامل 3307 شرکت‌کننده از جمعیت عمومی بود که در ابتدا دچار اختلال گلوکز ناشتا یا دیابت نبودند. از طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای برای اندازه‌گیری غلظت اجسام کتونی در حالت ناشتا در ابتدای تحقیق استفاده شد.

دیابت نوع 2 به عنوان گزارش خود افراد در مورد تشخیص دیابت نوع 2 برای آنها، گلوکز غیر ناشتا ≥11.1 میلی مول در لیتر، گلوکز ناشتا ≥7.0 میلی مول در لیتر، یا شروع داروهای کاهش دهنده گلوکز تعریف شد. اختلال در گلوکز ناشتا با توجه به معیارهای سازمان بهداشت جهانی که منعکس کننده استاندارد مراقبت در هلند(6.1 تا 7.0 میلی مول در لیتر)است، تعریف شد.

نویسندگان یافته های زیر را گزارش کردند:

·  در طی یک پیگیری متوسط 7.3 ساله، 3.8 درصد از شرکت کنندگان به دیابت نوع 2 مبتلا شدند.

·  در تجزیه و تحلیل Kaplan-Meier، غلظت اجسام کتونی طبقه بندی شده بر اساس جنس به شدت با دیابت نوع 2 مرتبط بود، که در تجزیه و تحلیل رگرسیون کاکس که برای چندین عامل مخدوش کننده بالقوه تنظیم شده بود، تأیید شد.

·  هیچ تعامل معنی داری از نظر جنسی در مورد این ارتباط وجود نداشت. هر دو نوع از اجسام کتونی( 3- بتا-هیدروکسی بوتیرات و استواستات + استون، به طور جداگانه با دیابت نوع 2 مرتبط بودند.

محققان نوشتند: مطالعه ما نشان می دهد که غلظت اجسام کتونی در حالت ناشتا به طور قوی و مستقل با دیابت نوع 2 در جمعیت عمومی مرتبط هستند. این داده‌ها ممکن است پیامدهای مهمی برای شناسایی و طبقه‌بندی بالقوه ی افراد در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2، و برای در نظر گرفتن استراتژی‌های مداخله ای در برابر اپیدمی چاقی با عواقب قلبی متابولیکی آن داشته باشد.

مطالعه ی PREVEND دارای محدودیت‌هایی بود از جمله این که غلظت اسیدهای چرب آزاد مشخص نشدند، عادات غذایی افراد ثبت نشد، و شرکت‌کنندگان از یک جمعیت نسبتا همگن و عمدتا سفیدپوست بودند. همچنین، سطوح HbA1c برای تشخیص دیابت نوع 2 در دسترس نبود، و غلظت اجسام کتونی فقط در ابتدا و نه در طول پیگیری، اندازه‌گیری شد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/fasting-ketone-bodies-strongly-and-independently-associated-with-diabetes-in-general-population-study-117230