6 فوریه 2024 - مطالعه ی اخیر ارتباط نزدیکی را بین سطوح بالای HbA1c، قند خون تصادفی، کتون بادی در خون و تری گلیسیرید در هنگام بستری در بیمارستان با ایجاد کتواسیدوز دیابتی (DKA) در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 (T1DM) نشان داده است.

محققان در مطالعه خود که در مجله چینی  Contemporary Pediatricsمنتشر شده است، توسعه اقدامات مداخله ای هدفمند را برای کاهش خطر ابتلا به DKA پیشنهاد کردند.

این مطالعه توسط دکتر WANG Xiao-Jia، و همکارانش از دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه پزشکی Ningxia، در چین، به منظور بررسی عوامل خطر برای کتواسیدوز دیابتی در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 و ایجاد مدلی برای پیش‌بینی خطر DKA انجام شد.

برای این منظور، تیم تحقیقاتی یک تجزیه و تحلیل گذشته‌نگر را بر روی 217 کودک و نوجوان مبتلا به T1DM، بستری شده در بیمارستان عمومی دانشگاه پزشکی نینگشیا از سال 2018 تا 2021 انجام داد. از بین 217 کودک و نوجوان، 169 مورد مبتلا به DKA در گروه DKA قرار گرفتند، و 48 مورد بدون DKA در گروه غیر DKA قرار گرفتند.

عوامل خطر برای DKA در کودکان و نوجوانان مبتلا بهT1DM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای پیش بینی خطر DKA در کودکان و نوجوانان مبتلا به T1DM، یک مدل نوموگرام ایجاد شد.

این مطالعه به یافته های زیر منجر شد:

· نرخ بروزکتواسیدوز دیابتیبرای 217 کودک و نوجوان مبتلا به دیابت نوع 1، برابر با 77.9 درصد بود.

· تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد که سطوح بالای قند خون تصادفی، هموگلوبینA1c ، جسم کتونی در خون و تری گلیسیرید در بدو پذیرش ارتباط نزدیکی با ایجاد کتواسیدوز دیابتی در کودکان و نوجوانان مبتلا بهT1DM داشت(نسبت شانس= 1.156).

· مدل پیش‌بینی نوموگرام دارای آمارهی سی 0.95بود، با میانگین خطای مطلق 0.004 بین خطر DKA پیش‌بینی‌شده توسط مدل نوموگرام و خطر واقعی DKA، که نشان می‌دهد این مدل توانایی پیش‌بینی کلی خوبی دارد.

محققان نوشتند: "سطوح بالای HbA1c، تری گلیسیرید، قند خون تصادفی و جسم کتونی در خون در هنگام پذیرش ارتباط نزدیکی با ایجاد DKA در کودکان و نوجوانان مبتلا به T1DM دارد و اقدامات مداخله ای هدفمند باید برای کاهش خطر DKA توسعه یابد."

منبع:

https://medicaldialogues.in/pediatrics-neonatology/news/what-are-risk-factors-for-ketoacidosis-in-children-with-type-1-diabetes-123716