عوارض دیابت

عوارض دیابت قندی به دو دسته تقسیم می شود.

 حاد

مزمن