20 مه 2024- مطالعه ی منتشر شده در ژورنال Nutrition & Diabetes نشان می دهد که رژیم غذایی مدیترانه ای برای جلوگیری از کاهش عملکرد کلیه در میان افراد چاق دیابتی مبتلا به CAD، نسبت به رژیم غذایی کم چرب بهتر عمل می کند.

دیابت نوع 2 (T2DM) یک عامل خطر مستقل برای بیماری مزمن کلیه (CKD) شناخته شده است. سهم دقیق و پاسخ متفاوت به استراتژی‌های درمانی برای کاهش اختلال عملکرد کلیه، بسته به اینکه چاقی در کنار دیابت نوع 2 وجود داشته باشد یا خیر، هنوز کاملاً مشخص نیست. هدف محققان بهبود درک نحوه ی تاثیر چاقی بر عملکرد کلیه در بیماران مبتلا بهT2DM و بیماری عروق کرونر قلب (CHD) بود که مستعد ابتلا به CKD هستند، تا موثرترین رویکرد غذایی برای حفظ عملکرد کلیه را تعیین کنند.

در این مطالعه، 1002 بیمار مبتلا به بیمار عروق کرونر قلب با نرخ فیلتراسیون گلومرولی تخمینی مساوی یا بیش از 30 میلی لیتر در دقیقه در 1.73 مترمربع، به طور تصادفی برای گروه رژیم غذایی مدیترانه ای(35٪ چربی، 22٪ MUFA، کربوهیدرات>50%) یا یک رژیم غذایی کم چرب(28٪ چربی، 12٪ MUFA،کربوهیدرات <55%) انتخاب شدند.

بیماران بر اساس وجودT2DM و/یا چاقی در ابتدا به چهار گروه: غیر چاق/غیر دیابتی، چاق/غیر دیابتی، غیر چاق/ دیابت نوع 2، و چاق/ دیابت نوع 2، طبقه بندی شدند. محققان عملکرد کلیه را با استفاده از میزان فیلتراسیون گلومرولی تخمینی مبتنی بر کراتینین سرم (eGFR) و نسبت آلبومین به کراتینین ادراری (uACR) قبل و بعد از 5 سال مداخله غذایی، ارزیابی کردند.

نتایج

بیماران چاق مبتلا به دیابت نوع 2 کمترین eGFR و بالاترین uACR را در ابتدای مطالعه در مقایسه با افراد غیر دیابت یداشتند(P <0.05).

پس از مداخله غذایی، رژیم غذایی مدیترانه ای کاهشeGFR کمتری را در بیماران چاق مبتلا به دیابت نوع 2 در مقایسه با رژیم کم چرب ایجاد کرد اما نه در سایر گروه ها (p=0.014).

رژیم مدیترانه‌ای، اما نه رژیم کم‌چرب،  uACRرا فقط در بیماران چاق مبتلا به دیابت نوع 2 کاهش داد(p=0.024).

چاقی یک اثر افزایشی در مبتلایان به دیابت نوع 2 ایجاد کرد که منجر به کاهش بارزتر در عملکرد کلیه در مقایسه با دیابت نوع 2 به تنهایی در مقایسه با افراد غیر دیابتی شد.

در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و چاقی، با عوارض متابولیک بیشتر، مصرف رژیم غذایی مدیترانه ای از نظر حفظ عملکرد کلیه مفیدتر از رژیم غذایی کم چرب، به نظر می رسید.

این یافته‌ها بینش‌های ارزشمندی را برای ایجاد تغییرات شخصی سازی ‌شده در شیوه زندگی در پیشگیری ثانویه از بیماری‌های قلبی عروقی ارائه می‌دهند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/nephrology/news/mediterranean-diet-beats-low-fat-diet-for-arresting-kidney-function-decline-among-obese-diabetics-with-cad-suggests-study-128767