6 فوریه 2024- طبق مروری که در 1 فوریه به صورت آنلاین در JAMA Ophthalmology منتشر شد، کیفیت زندگی مرتبط با بینایی (VRQoL) با وجود و شدت بالاتر رتینوپاتی دیابتی (DR) کاهش می‌یابد.

دکتر محمد جی. زاید، و همکارانش از دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز از مطالعات موجود برای شناسایی ارتباط بین DR و کیفیت زندگی مرتبط با بینایی انجام دادند.

بر اساس مرور هشت مطالعه(1138  شرکت‌کننده با DR و 347 شرکت‌کننده بدون DR)، محققان دریافتند که در مقایسه با شرکت‌کنندگان بدون رتینوپاتی دیابتی، نمره پرسشنامه عملکرد بینایی 25 سوالی موسسه ملی چشم(VFQ-25) برای افرادی با رتینوپاتی غیر تهدید کننده ی بینایی 3.8 امتیاز، برای افرادی با هر نوع از رتیوپاتی دیابتی 12.5 امتیاز، و برای افرادی با رتینوپاتی تهدید کننده ی بینایی 25.1 امتیاز کمتر بود.

بر اساس 35 مطالعه(6351 شرکت کننده ی مبتلا به رتینوپاتی دیابتی)، میانگین امتیاز ترکیبیVFQ-25  برای شرکت کنندگان باDR غیر تهدید کننده بینایی 91.8، برای هر نوع رتینوپاتی دیابتی 77.6 و برای رتینوپاتی دیابتی تهدید کننده بینایی 73.2 بود.

بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت با رتینوپاتی دیابتی غیر تهدید کننده بینایی ارتباط ضعیفی وجود داشت یا اصلا ارتباطی وجود نداشت، اما بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت با رتینوپاتی دیابتی تهدید کننده بینایی، ارتباطی قوی وجود داشت.

نویسندگان بر اساس این مطالعه نوشتند:"کیفیت زندگی مرتبط با بینایی با وجود و شدت DR کاهش می یابد. مداخلات برای کاهش پیشرفت DR در مراحل اولیه و پیشرفته تر می تواند VRQoL را بهبود بخشد."

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2024-02-diabetic-retinopathy-vision-quality-life.html