9 فوریه 2024- بر اساس مطالعه جدیدی که در BMJ Open Diabetes Research & Care منتشر شده است، درمان با اوروکیناز ترمیم زخم پای دیابتی را بهبود می بخشد و حوادث CV را در بیماران دیابتی کاهش می دهد.

زخم پای دیابتی (DFU) یکی از عوارض ناتوان کننده ی دیابت است. در این مطالعه، محققان تاثیر تزریق طولانی مدت اوروکیناز با دوز کم را به شریان فمورال بر بهبود زخم پای دیابتی و کاهش حوادث قلبی عروقی در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی بررسی کردند.

افراد مبتلا به زخم پای دیابتی به طور تصادفی به گروه‌های ترومبولیز مداوم داخل فمورال یا درمان معمول تقسیم شدند.

گروه ترومبولیز مداوم داخل فمورال تزریق اوروکیناز داخل فمورال را به مدت 7 روز دریافت کردند و در گروه درمان معمول، فقط دبریدمان زخم و تعویض پانسمان انجام شد. سپس به طور متوسط این افراد برای مدت 6.5 سال تحت نظارت قرار گرفتند.

یافته‌ها

در مقایسه با درمان معمولی، در 1 ماه اول مرحله ی مداخله، زخم‌ها در گروه ترومبولیز مداوم داخل فمورال بهبود قابل‌توجهی داشتند که شامل بسته شدن کامل زخم (72.4% در مقابل 17.5% در گروه درمان معمول)، زخم بهبود یافته (27.6% در مقابل 225.8% در گروه درمان معمول) و زخم بدون تغییر یا آسیب دیده (صفر درصد در مقابل 56.7% در گروه درمان معمول) بود.

محققان گفتند: در طول 6.5 سال پیگیری، برای نتیجه ی اولیه نرخ بسته شدن زخم، درمان مداوم ترومبولیز داخل فمورال سرعت بهبود کامل بهتری را نشان داد. برای پیامد ثانویه رویدادهای بیماری قلبی عروقی، درمان مداوم ترومبولیز داخل فمورال با بروز کمتری از حوادث قلبی عروقی همراه بود.

نکته مهم این بود که درمان ترومبولیز داخل فمورال باعث کاهش بروز مرگ قلبی عروقی شد(نسبت خطر= 0.42).علاوه بر این، درمان ترومبولیز داخل فمورال مداوم، اکسیژن رسانی به پوست، نوروپاتی محیطی و پروفایل های متابولیک گلیکولیپیدی را در مقایسه با گروه درمان معمول، بهبود بخشید(p<0.05).

محققان نتیجه گیری کردند که درمان مداوم ترومبولیز داخل فمورال اثر درمانی بهتری برای بهبود زخم پای دیابتی و کاهش حوادث قلبی عروقی دارد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/urokinase-therapy-improves-diabetic-foot-ulcers-healing-and-decreases-cv-events-in-diabetes-patients-123842