27 مارس 2024- بر اساس مطالعه ی اخیر که به صورت آنلاین در Arthritis Research & Therapy منتشر شد، درمان با توفاسیتینیب در بیماران آرتریت روماتوئید (RA) مبتلا به دیابت نوع 2 (T2D) ممکن است به طور همزمان فعالیت بیماری التهابی و مقاومت به انسولین (IR) را بهبود بخشد و باعث ایجاد یک مزیت "دو طرفه" در این بیماران شود.

مطالعات قبلی ارتباط بین آرتریت روماتوئید، مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 را نشان داده اند. آپوپتوز سلول بتا ناشی از سیتوکین های پیش التهابی، که می تواند در آرتریت روماتوئیدشدیدتر گردد، با افزایش بیان پروتئین های پرو آپوپتوز همراه است که وابسته به JAnus Kinase/Signal Transducer  و فعال کننده ی فعالیت رونویسی (JAK/STAT)است. توفاسیتینیب یک مهارکننده قوی و انتخابی JAK است.

با توجه به پیشینه ی فوق، دکتر Piero Ruscitti، و همکارانش از دانشگاه  L'Aquilaدر ایتالیا، تاثیر تجویز tofacitinib را بر پارامترهای گلایسمی و نشانگرهای التهابی در بیمارانی که همزمان به RA وT2D  مبتلا بودند، بررسی کردند.

نقطه پایانی اولیه این مطالعه، تغییر در ارزیابی مدل HOMA2-IR)هومئوستاتیک (IR به‌روزرسانی شده در سال 1998 پس از 6 ماه درمان با توفاسیتینیب در بیماران روماتوئید آرتریت مبتلا به دیابت نوع 2 بود. این مطالعه بالینی اثبات مفهومی، باز، آینده نگر، که قبل از ظهور سیگنال های ایمنی اخیر در مورد توفاسیتینیب برنامه ریزی شده بود، شامل بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید با تشخیص متعاقب دیابت نوع 2 بود. نقاط پایانی اضافی در مورد فعالیت بیماری RA و پارامترهای متابولیک نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .40 بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید که متعاقبا مبتلا به دیابت نوع 2 (68.9 درصد زن و میانگین سنی افراد شرکت کننده 63.4 ± 9.9 سال) تشخیص داده شدند، بررسی شدند.

یافته های این مطالعه به شرح زیر است:

·  در طول پیگیری 6 ماهه، کاهش تدریجی HOMA2-IR در بیماران مبتلا به RA با T2D تحت درمان با توفاسیتینیب مشاهده شد.

·  توفاسیتینیب اثر قابل توجهی بر کاهش کلی HOMA2-IR نشان داد.همچنین،HOMA2-β  در این بیماران افزایش یافت که بهبود حساسیت به انسولین را برجسته می کند.

·  اگرچه نیاز به پیگیری طولانی تری وجود دارد، اما روند کاهش هموگلوبین گلیکوزیله نیز ثبت شد.

·  تجویز توفاسیتینیب باعث کاهش فعالیت بیماری RA شد و کاهش قابل توجهی در DAS28-CRP وSDAI  مشاهده شد. 76.8 درصد از بیماران پاسخ بالینی خوبی داشتند.

·  هیچ عارضه جانبی عمده ای (AEs) بدون شناسایی سیگنال های ایمنی جدید، بازیابی نشد. به طور خاص، هیچ AEهای تهدید کننده زندگی و رویدادهای ترومبوآمبولیک و/یا قلبی عروقی ثبت نشد.

محققان نوشتند: تجویز توفاسیتینیب برای بیماران  آرتریت روماتوئید مبتلا به دیابت نوع 2 منجر به بهبود همزمان فعالیت بیماری التهابی و مقاومت به انسولین می شود که یک مزیت «دو طرفه» برای این بیماران مبتلا به بیماری‌های روماتیسمی و متابولیکی همزمان است.

محققان اظهار داشتند که مطالعات بیشتر و با طراحی خاص برای ارزیابی کامل اثرات متابولیک توفاسیتینیب در بیماران RA مبتلا به T2D ضروری است.

منبع:

https://medicaldialogues.in/orthopaedics/news/study-shows-bidirectional-benefit-of-tofacitinib-in-rheumatoid-arthritis-patients-with-comorbid-type-2-diabetes-125776