5 فوریه 2024 - یافته‌های یک مطالعه طولی اخیر، ارتباط معنی‌داری را بین بیماری کبد چرب مرتبط با اختلال متابولیک (MAFLD) و افزایش احتمال ایجاد سنگ کیسه صفرا در مردان (3.019 برابر) و زنان (2.201 برابر) نشان داده است.

این خطر با افزایش تعداد اجزای بیماری MAFLD برای افراد 50 ساله و بالاتر تشدید شد. عوامل خطر کلیدی شامل اندازه دور کمر و سن در مردان بود، در حالی که در زنان، سیگار کشیدن و سن به عنوان عوامل مهم مطرح بودند. یافته های این تحقیق به صورت آنلاین در مجله گوارش و کبد در 11 ژانویه 2024 منتشر شد.

یافته ها حاکی از آن است که توجه به افزایش تعداد مؤلفه های بیماری کبد چرب مرتبط با اختلال متابولیک در بیماران بالای 50 سال برای پیشگیری از سنگ کیسه صفرا حیاتی است.

محققان گزارش دادند که پس از تعدیل، نسبت شانس ایجاد سنگ کیسه صفرا در مردان و زنان مبتلا به بیماری کبد چرب مرتبط با اختلال متابولیک به ترتیب 3.019 و 2.201 بود.

دکتر Masahiro Sogabe، و همکارانش از دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم زیست پزشکی دانشگاه توکوشیما، در ژاپن به دلیل عدم شفافیت در مورد تأثیر MAFLD بر رشد سنگ کیسه صفرا، به بررسی ارتباط طولیMAFLD  با ایجاد سنگ کیسه صفرا در زنان و مردان، پرداختند.

این مطالعه ی کوهورت مشاهده ای شامل 5398 بیمار بدون سنگ کیسه صفرا بود که بین سال های 2014 تا 2020 تحت بیش از 2 مورد معاینات بهداشتی قرار گرفتند. ارتباط بین MAFLD و ایجاد سنگ کیسه صفرا با استفاده از یک مدل معادله تخمین تعمیم یافته، بر اساس اندازه گیری های مکرر در ابتدای تحقیق و آخرین مرحله، تجزیه و تحلیل شد.

محققان به یافته های زیر دست یافتند:

· پس از تعدیل، نسبت شانس بیماری کبد چرب مرتبط با اختلال متابولیک برای ایجاد سنگ کیسه صفرا در مردان و زنان به ترتیب 3.019 و 2.201 بود.

· در میان بیماران بالای 50 سال، نسبت شانس ایجاد سنگ کیسه صفرا با افزایش تعداد اجزایMAFLD  در هر دو جنس به طور قابل توجهی افزایش یافت. با این حال، هیچ ارتباط معناداری در افراد کمتر از 50 سال مشاهده نشد.

· سایر عوامل خطر مهم برای ایجاد سنگ کیسه صفرا در مردان، سن (نسبت شانس: 1.093) و دور کمر (نسبت شانس: 1.048) و در زنان سن (نسبت شانس: 1.035) و سیگار کشیدن فعلی (نسبت شانس: 5.465) بود.

محققان نوشتند: یافته‌های ما نشان داد که عوامل خطر برای ایجاد سنگ کیسه صفرا بین جنس‌ها متفاوت است، اما بیماری کبد چرب مرتبط با اختلال متابولیک در میان این افراد شایع بود.

آنها نتیجه گیری کردند که "توجه به افزایش تعداد اجزای MAFLD در بیماران بالای 50 سال برای پیشگیری از سنگ کیسه صفرا مهم است."

منبع:

https://medicaldialogues.in/gastroenterology/news/metabolic-dysfunction-associated-fatty-liver-disease-may-increase-risk-of-gallstone-development-jama-123830