20 ژانویه 2023 - بر اساس مقاله ی منتشر شده در ژورنال غدد درون ریز و متابولیسم بالینی، احتمال ابتلا به اختلالات شناختی خفیف (MCI) یا زوال عقل احتمالی (PD) بر اساس زیر گروه های دیابت نوع 2 (T2D) در افرادی که دچار اضافه وزن یا چاقی هستند، بیشتر است.

این مطالعه توسط دکتر Michael Bancks و همکارانش از دانشکده ی پزشکی دانشگاه ویک فارست با چند هدف انجام شد: (1) آیا زیرگروه های خاصی از افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شانس بیشتری برای ابتلا به اختلال شناختی متوسط یا زوال عقل احتمالی دارند؟ (2) و آیا مداخله ی سبک زندگی فشرده چند دامنه ای(ILI)، احتمال ابتلا به اختلال شناختی خفیف یا زوال عقل احتمالی را در زیرگروه های خاصی از دیابت نوع 2 تغییر می دهند؟

بر اساس این مطالعه، 3760 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 و دارای اضافه وزن یا چاقی از مطالعه یاقدام برای سلامت در دیابت(Look AHEAD) به طور تصادفی به مدت 10 سال تحت حمایت و آموزش دیابت یا مداخله یILI ، قرار گرفتند. برای توصیف زیرگروه‌های دیابت به ‌صورت تصادفی، از الگوریتم‌های خوشه ‌بندیK-means ، با استفاده از داده‌های مربوط به سن تشخیص دیابت، شاخص توده بدنی، دور کمر و هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) استفاده شد. شیوع MCI/PD به طور متمرکز 10-13 سال پس از تصادفی‌سازی بر اساس آزمون‌های شناختی استاندارد شده و سایر اطلاعات سلامت ارزیابی شد. احتمالات حاشیه ای برای MCI/PD رایج در میان زیرگروه های دیابت نوع 2 پس از تعدیل عوامل مخدوش کننده محاسبه شد تا بررسی شود که آیا ILI بر هر همبستگی تأثیر می گذارد یا خیر.

یافته های کلیدی این مطالعه عبارت بودند از:

· چهار زیر گروه دیابت نوع 2 یافت شد: سن بالاتر در شروع دیابت (43 درصد از افراد شرکت کننده)، HbA1cبالا (13درصد)، چاقی شدید (23درصد) و سن پایین تر در زمان شروع دیابت(22 درصد).

· شیوع MCI/PD تعدیل نشده (314 مورد یا 8.4 درصد) در زیرگروه های دیابت نوع 2 متفاوت بود( در گروه شروع دیابت در سنین بالاتر = 10.5 درصد؛ در گروه چاقی شدید = 9.0درصد؛ HbA1c  بالا = 7.9 درصد؛ و شروع دیابت در سنین جوانتر = 4.0درصد).

· احتمال تعدیل شده برای MCI/PD درون یک زیر گروه دیابت نوع 2 در زیرگروه چاقی شدید بالاترین و در زیرگروه شروع بیماری در سنین جوان‌تر کمترین میزان بود، اما با این احتمال با مداخلات ILI تغییری نکرد(interaction p-value= 0.84)

محققان نتیجه گیری کردند که چاقی شدید ممکن است با افزایش خطر اختلال شناختی خفیف و زوال عقل احتمالی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 مرتبط باشد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/diabetic-patients-who-are-severely-obese-have-more-likelihood-of-developing-dementia-105531