23 فوریه 2023- کانادا: یافته های یک متاآنالیز شبکه ای منتشر شده درNutrients نشان داد که شیرین کننده های غیر مغذی (NNS)،قند خون و سایر پاسخ های غدد درون ریز را افزایش نمی دهند. این تحقیق از نوشیدنی هایNNS به عنوان یک استراتژی جایگزین برای نوشیدنی های شیرین شده با قند(SSBs)  برای مقابله با افزایش حاد قند خون پس از غذا، پشتیبانی می کند.

این مرور سیستماتیک و متاآنالیز شبکه ای از سی و شش کارآزمایی نشان داد که نوشیدنی‌هایNNS -شیرین شده با شیرین‌کننده‌های غیر مغذی یا ترکیبی از آن‌ها- هیچ اثر حادی بر غدد درون ریز و متابولیک ندارند و تاثیرات آنها مشابه با آب است.

توجه تحقیقاتی زیادی بر تاثیر NNSها بر پاسخ های غدد درون ریز و متابولیک متمرکز شده است. نگرانی ها در مورد تاثیرNNS ها بر افزایش خطر بیماری قلبی متابولیک در حال افزایش است. برای بررسی اینکه آیا این تاثیرات در دنیای واقعی رخ می دهند یا خیر، دکتر روزلین ژانگ و همکارانش، از مرکز تغذیه بالینی و اصلاح عوامل خطر در بیمارستان سنت مایکل، در تورنتوی کانادا، یک متاآنالیز شبکه ای و بررسی سیستماتیک از کارآزمایی‌های منتشر شده در این زمینه انجام دادند و در آن اثرات نوشیدنی هایNNS (نوشیدنی های حاوی مواد قندی غیر مغذی) را با آب ونوشیدنی های شیرین شده با قند، در انسان بررسی نمودند.

برای این منظور، آنها پایگاه‌های اطلاعاتی آنلاین را تا 15 ژانویه 2022 جستجو کردند. مطالعات واجد شرایط شامل کارآزمایی‌های بالینی تصادفی، تک مواجهه، حاد، و غیرتصادفی بر روی انسان، صرف نظر از وضعیت سلامتی افراد شرکت کننده، بودند. سه الگوی مصرف مورد بررسی قرار گرفت:

1.     مداخلات جفت، که در آن نوشیدنی هایNNS با هم و با انرژی و مواد مغذی اضافه مانند کربوهیدرات ها، مصرف می شوند.

2.     مداخلات مجزا، که در آن نوشیدنی‌هایNNS به تنهایی و بدون مواد مغذی یا انرژی اضافه، مصرف می‌شوند.

3.     مداخلات جفت با تاخیر، که در آن نوشیدنی هایNNS ، قبل از افزودن انرژی و مواد مغذی مانند کربوهیدرات ها، مصرف شدند.

نتیجه اولیه سطح زیر منحنی iAUC 2ساعته (منطقه افزایشی زیر منحنی) برای غلظت گلوکز خون تعیین شد. پیامدهای ثانویه سطح زیر منحنی iAUC 2ساعته برای انسولین، پلی پپتید بازدارنده ی معده(GIP)، پپتید شبه گلوکاگون 1(GLP-1)، لپتین، گرلین، PYY(پپتیدYY ) و غلظت گلوکاگون بود.

سی و شش کارآزمایی شامل 472 شرکت‌کننده عمدتاً سالم بودند. کارآزمایی‌ها چندینNNS منفرد شامل: آسه سولفام پتاسیم، سیکلامات، آسپارتام، استویا، ساخارین، و سوکرالوز؛ و ترکیباتNNS شامل: آسه سولفام پتاسیم + سوکرالوز، آسه سولفام پتاسیم + آسپارتام، آسه سولفام پتاسیم + سوکرالوز + آسپارتام + سوکرالوز؛ را همراه با آب همسان یا کنترل های شیرین نشده، و نوشیدنی های شیرین شده با قندهای کالری دار مختلف شامل: ساکارز، گلوکز و فروکتوز، بررسی کردند.

حاصل این متاآنالیز یافته های زیر است:

· در مداخلات مجزا، نوشیدنی هایNNS (مخلوط یا تکی) بر گلوکز، انسولین، GLP-1، GIP، گرلین، PYY و گلوکاگون پس از غذا تأثیری نداشتند درست مشابه با کنترل های آب (به طور کلی، اطمینان کم تا متوسط). در مقابل، SSBهای شیرین شده با قندهای کالری دار (ساکارز و گلوکز) انسولین، قند خون پس از غذا، GLP-1  و GIP را بدون تفاوت در پاسخ‌های گرلین و گلوکاگون پس از غذا (به طور کلی، اطمینان کم تا متوسط) افزایش دادند.

· در مداخلات جفت و جفت تاخیری، نوشیدنی‌های NNS هیچ اثری بر گلوکز پس از غذا و بر غدد درون ریز در مقایسه با گروه کنترل نداشتند (به طور کلی، اطمینان کم تا متوسط).

محققان نوشتند: ما دریافتیم که نوشیدنی هایNNS -شیرین شده با مخلوطی ازNNS ها یا تنها یک نوع NNS-، هیچ تاثیر معنی داری بر پاسخ های غدد درون ریز و قند خون بعد از غذا در سه الگوی مصرف غذا که در بالا توضیح داده شد، نداشتند.

آنها نتیجه گیری کردند که این داده‌ها با سنتزهای اخیر داده‌های بلندمدت از مطالعات همگروهی آینده‌نگر و RCT‌هایی که از استفاده از نوشیدنی‌هایNNS به‌عنوان جایگزینی برای نوشیدنی‌های شیرین‌شده با قند مشابه با آب( استاندارد مراقبت) پشتیبانی می‌کنند، همسو هستند.

رفرنس:

Zhang, R.; Noronha, J.C.; Khan, T.A.; McGlynn, N.; Back, S.; Grant, S.M.; Kendall, C.W.C.; Sievenpiper, J.L. The Effect of Non-Nutritive Sweetened Beverages on Postprandial Glycemic and Endocrine Responses: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. Nutrients 2023, 15, 1050. https://doi.org/10.3390/nu15041050

منبع خبر:

https://medicaldialogues.in/diet-nutrition/news/artificial-sweeteners-dont-increase-blood-sugar-and-have-no-metabolic-risk-study-claims-107508