27 مارس 2024- مطالعه ی جدید منتشر شده در ژورنال Medicine نشان می دهد که اکسیژن درمانی هایپرباریک کمکی ممکن است التهاب را کاهش داده و برای بیماران مبتلا به مشکلات پای دیابتی مفید باشد.

دیابت ملیتوس(DM) ، یک بیماری متابولیک با عوارض و مرگ و میر بالا و شیوع رو به افزایش در سراسر جهان است. با توجه به محیط هیپوکسیک، ایسکمیک، التهابی و عفونی در دیابت، پزشکان از مداخلات پزشکی-جراحی و اکسیژن درمانی هایپرباریک کمکی(HBOT) برای درمان زخم پای دیابتی استفاده می کنند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات HBOT بر شاخص های خونی و پارامترهای بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به عوارض پای دیابتی بود.

گروه مطالعه متشکل از 103 بیمار مرد بود که بین اول سپتامبر 2016 تا 31 دسامبر 2020 به مرکزHBOT  بیمارستان دولتی یونس امره مراجعه کرده بودند و با رویکرد چند رشته ای با HBOT درمان شدند.

نتایج

بین تعداد جلساتHBOT و میانگین غلظت هموگلوبین گلبول‌های قرمز(میانگین هموگلوبین کورپوسکولاریا MCHC (P=0.037، r=0.207-) و نیتروژن اوره خون(BUN) (P=0.037، r=0.222-) همبستگی منفی وجود داشت.

تعداد گلبول‌های سفید (WBC)، نوتروفیل‌ها(NEU)، مونوسیت‌ها(MON)، تعداد پلاکت‌ها (PLT) و پارامترهای پلاکت کریت(PCT) کاهش یافتند.

افزایشی در تعداد لنفوسیت ها (LYM)، تعداد ائوزینوفیل ها(EOS)، میانگین غلظت هموگلوبین سلولی(MCHC)، و پارامترهای میزان توزیع اندازه ی گلبول قرمز (RDW) پس از درمان(P <0.05) شناسایی شد.

مجدداً، پس از درمان، سطوح گلوکز(Glu)، پروتئین واکنشیسی(CRP)، بیلی روبین مستقیم و پروتئین کل (TP) کاهش یافت. سطح اسید اوریک (UA) افزایش یافت(P <0.05).

محققان نتیجه گیری نمودند که HBOT باعث بهبود شاخص های خونی در بیماران می شود و تأثیر مفیدی بر پارامترهای بیوشیمیایی، به ویژه سطوح Glu و CRP دارد. درمان کمکی با HBOT التهاب ناشی از دیابت را کاهش می دهد و تأثیر مفیدی بر درمان بیماران دیابتی دارد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/adjuvant-hyperbaric-oxygen-therapy-may-alleviate-inflammation-and-benefit-diabetic-foot-patients-claims-study-126349