کمبود PRKD2 منجر به هایپرانسولینمی و اختلالات متابولیکی می شود

22 مه 2018-هایپرانسولینمی( Hyperinsulinemia)، اولین علامت مقاومت به انسولین (IR) است، اما تاکنون دانشمندان نتوانسته بودند که یک رابطه علیتی را بین این دو اثبات کنند.در این مقاله محققان با استفاده ازextreme phenotype sampling  و آنالیزهای deep sequencing  نشان دادند که یک جهش بی معنی[1] (K410X)در  پروتئین کینازD2  یا PRKD2  در دو میمون رزوس با هایپرانسولینمی شدید همراه است که موجب مقاومت به انسولین و اختلالات متابولیسمی می شود.

 این جهشدر  PRKD2 موجب کاهش تولید این پروتئین کیناز، در هر دو سطحmRNA  و پروتئین می شود. با استفاده از یک مدل موشPRKD2-KO ، محققان نشان دادند که حذف PRKD2 منجر به هایپر انسولینمی پیش از اختلالات متابولیکی و مقاومت به انسولیندر موش های فاقد PRKD2 می شود. کمبود PRKD2  باعث افزایش ترشح انسولین توسط سلولهای بتا از طریق افزایش بیان و فعالیت کانال هایCa2 +  نوع  L می گردد و به دنبال آن افزایش نفوذ Ca2 + ناشی از افزایش گلوکز و دپلاریزاسیون غشاء اتفاق می افتد.در مجموع، این نتایج نشان می دهد که کاهش تنظیمPRKD2  در پاتوژنز هایپرانسولینمی دخیل است که به نوبه خود منجر به مقاومت به انسولین و اختلالات متابولیکی می گردد. دسترسی به متن کامل این مقاله در آدرس زیر امکان پذیر است:

https://www.nature.com/articles/s41467-018-04352-z

 [1]جهش بی‌معنی یا : Nonsense mutation نوعی جهش نقطه‌ای در توالی DNAاست که سبب می‌شود یک" کدون خاتمه زودرس" در رونویسی mRNA ایجاد شود. به این"کدون خاتمه زودرس" که به آن "کدون بی‌معنی" هم می‌گویند و نتیجهٔ نهایی آن است که یک پروتئین ناقص، کوتاه‌شده و فاقد عملکرد است.