کاهش سطح کلسترول ممکن است آسیب عصبی را دردیابت نوع 2 وخیم تر کند

5ژوئن 2019-  بر اساس مطالعه ای که در روز 31 ماه مه در JAMA Network Open منتشر شد، کاهش سطح کلسترول سرمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با پلی نوروپاتی دیابتی (DPN) همراه است.

دکتر Johann M.E. Jende از بیمارستان دانشگاه هایدلبرگ در آلمان و همکارانش به بررسی ارتباط بین سطوح کلسترول سرمی و ضایعات اعصاب محیطی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 باو بدون پلی نوروپاتی دیابتی(DPN)  پرداختند. در این مطالعه، 100 فرد شرکت کننده (میانگین سنی 64.6 سال و 68 درصد مرد) تحت بررسی نوروگرافی رزونانس مغناطیسی پای راست، و همچنین ارزیابی بالینی، سرولوژیک و الکتروفیزیولوژیک قرار گرفتند.

محققان دریافتند که load[1]LEL بطور مثبتی با متوسط سطح ​​مقطع عصب و حداکثر طول ضایعه، رابطه دارد. یک ارتباط منفی بین LEL load و سطح کلسترول سرمی کل ، سطح کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا، سطح کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم، سرعت هدایت عصبی در اعصاب تیبيال و پرونئال و دامنه ی هدايت عصب(nerve conduction amplitudes) در اعصاب تیبيال و پرونئال مشاهده شد.

نویسندگان می گویند: این یافته ها پیامی برای درمان های در حال ظهور که باعث کاهش شدید سطح کلسترول سرمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 می شود، در بر دارد.

چندین تن از نویسندگان این مقاله به روابط مالی خود با صنایع داروسازی اذعان کردند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-06-lowering-cholesterol-worsen-nerve-t2dm.html

 [1]the lipid equivalent lesion (LEL) load