هم تفاوتهای طبیعی ژنتیکی در غلظت ACE و هم پایین آمدن فشار خون با مصرف مهار کننده های ACE با خطر کمتر ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط هستند

تحقیقات جدید ارائه شده در نشست سالانه ی انجمن اروپایی مطالعه دیابت (EASD) در بارسلونا نشان داد که استفاده از باز دارنده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) برای کاهش خون فشار، با کاهش 24 درصدی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 (T2D) در مقایسه با دارونما همراه است .علاوه بر این، تنوع ژنتیکی طبیعی مربوط به غلظت ACE در بدن نیز با خطردیابت نوع 2 ارتباط دارد. این تحقیق توسط دکترMarie Pigeyre  و همکارانش از آزمایشگاه اپیدمیولوژی مولکولی و ژنتیک ، در دانشگاه علوم بهداشتی همیلتون و دانشگاه مک مستر انجام شده است.

اگرچه تحقیقات قبلی نشان دادند که مهارکننده های ACE ممکن است از T2D جلوگیری کنند، اما رابطه علّی بین مهار ACE و پیشگیری از T2D همچنان جای سوال دارد. در این مطالعه ی جدید، نویسندگان از یک رویکرد تصادفی مندلی استفاده کردند. آنها بطور خاص خطر ابتلا بهT2D را براساس تفاوتهای ژنتیکی طبیعی که بر غلظت آنزیم ACE در خون تأثیر می گذارند، ارزیابی کردند و از این امر برای استنباط اثرات علیتی که مهار کننده های ACE بر خطر T2D دارند، استفاده نمودند.

ابتدا نویسندگان ارتباط بین شیوع  T2Dو غلظت سرمی ACE را در مطالعه ی ORIGIN[1]، ارزیابی کردند(8197 شرکت کننده) و سپس در مرحله ی بعد، آنها به بررسی ارتباط 17 نوع واریته ی ژنتیکی مرتبط با غلظت ACE پایین تر در مطالعه ی ORIGIN (4147 نفر)، با شیوع پایین ترT2D در کنسرسیوم DIAbetes Genetics Replication And Meta-analysis  (تعداد 26267مورد و 132532کنترل) پرداختند.

سپس محققان یک نمره ی خطر ژنتیکی برای کاهش غلظت ACE را (GRS) تهیه کرده و آن را برای ارتباط با شیوع دیابت نوع 2 در 341872 نفر از افراد در بیو بانک بریتانیا آزمایش کردند.سرانجام آنها اثر تعیین شده ی ژنتیکی غلظت پایین تر ACE بر خطر T2D را با مهار فارماکولوژیکی ACE در مقابل دارونما را با نتایج متاآنالیز آزمایشات بالینی تصادفی (شامل31200 بیمار) مقایسه کردند.

تجزیه و تحلیلها نشان داد که غلظت سرمی پایین تر ACE بر اساس واریته ی ژنتیکی، پیش بینی می کند که خطر ابتلا به دیابت نوع 2 پایین تر است و متاآنالیز شش آزمایش بالینی تصادفی برآورد کرد که مهارکننده های ACE خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را 24 درصد در مقایسه با دارونما کاهش می دهند.

نویسندگان می گویند: این نتایج تأثیر محافظتی استفاده ی طولانی مدت از مهار کننده های ACE را بر خطر ابتلا به دیابت نوع 2 نشان می دهد. اگرچه به تحقیقاتی در آینده برای روشن کردن دقیق تر عملکردهای متابولیکی مهار کننده های ACE نیاز است، اما شواهد فعلی تأیید می کنند که هدف قرار دادن ACE، ممکن است از شخص در برابر ابتلا به دیابت نوع 2 محافظت کند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق به پزشکان می گوید که خطر ابتلا به بیماری دیابت نوع 2 را برای بیمار در هنگام تجویز داروهای کاهنده ی فشار خون در نظر گیرند، و چنانچه فرد در معرض خطر بالایی برای دیابت نوع 2 قرار داشت، یک مهارکننده ی ACE را برای او تجویز کنند.

آنها افزودند: در دستورالعملهای فعلی اثر محافظتی مهارکننده هایACE  بر خطرT2D در نظر گرفته نشده است و این چیزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-09-natural-variation-ace-lowering-bp.html

 [1]the Outcome Reduction with Initial Glargine Intervention