تأثیر محیط روستایی و شهری بر خصوصیات متابولیکی افراد و پاسخ به یک رژیم غذایی پر چرب 5 روزه

25مه 2018 - مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده است که زندگی در مناطق روستایی ممکن است در مقابل دیابت نوع 2 از فرد محافظت کند. ما در این تحقیق، پروفایل متابولیکی و پاسخ به یک رژیم غذایی کوتاه مدت با کالری و چربی بالا)(HFD را در مردانی با پس زمینه ژنتیکی مشابه در مناطق شهری و روستایی اندونزی با یکدیگر مقایسه کردیم.

ابتدا، از 154 نفر از مردان فلورسیایی (18 تا 65 ساله) ثبت نام کردیم که 105 نفر آنها در یک منطقه روستایی (فلورس) زندگی می کردند و 49 نفر از آنها برای بیش از یک سال به منطقه شهری (جاکارتا) مهاجرت کرده بودند. گروه های شهری به طور معنی داری دارای مقاومت به انسولین کل بدن(IR)، بالاتری بودند، اندازه گیری با ارزیابی مدل هومئوستاتیک IR (HOMA-IR) انجام شد[1].

سپس، 17 مرد جوان داوطلب سالم از منطقه ی شهری و 17 داوطلب از منطقه ی روستایی با سن وBMI  مشابه، برای یک چالش 5 روزه با رژیم غذایی HFD انتخاب شدند. مقاومت به انسولین برای هر دو گروه بطور مشابه افزایش یافت. این نتایج نشان داد که نه زندگی در روستا و نه عوامل مرتبط با زندگی روستایی، مانند داشتن عفونت helminth(پارازیت یا انگل روده ای) یاIgE  کل، از افراد در برابر القای حاد IR توسطHFD ، محافظت نکردند.

منبع:

https://www.nature.com/articles/s41598-018-25092-6

 [1] [mean difference (95% CI), p-value: 0.10 (0.02–0.17), p = 0.01]