انجام مداخلات زودهنگام بیمارستانی برای دیابت، موجب بهبود نتایج بیماران می شود

  4آوریل 2019- مداخله ی زودهنگام برای بیماران مبتلا به دیابت در بیمارستان، به کاهش میزان هایپرگلیسمی و عفونت های بیمارستانی کمک می کند. Mervyn Kyiاز بیمارستان سلطنتی ملبورن در استرالیا، و همکارانش، یک مدل مداخله ی مراقبتی کنشگرانه و زودهنگام را با مراقبت های معمول دیابت( خدمات مشاوره ای مبتنی بر ارجاع) برای این بیماران با یکدیگر مقایسه نمودند.

در مدل مداخله ای کنشگرانه و زودهنگام یک تیم دیابت در بیمارستان به صورت الکترونیکی افراد مبتلا به دیابت را شناسایی و خدماتی را برای کنترل بیماری آنها در عرض 24 ساعت پس از پذیرش، ارائه می دادند. در تمامی هشت بخش بیمارستان سلطنتی ملبورن، دوره مراقبتهای معمولی دیابت به مدت 10 هفته اجرا شد و بدنبال آن یک دوره ی 12 هفته ای مداخله ی کنشگرانه یا مراقبت معمول به صورت تصادفی برای خوشه هایی از بیماران انجام گردید.

در بین 1002 بیمار بستری مبتلا به دیابت یا موارد جدید هایپرگلیسمی، در گروه مداخله ی کنشگرانه تعداد بیشتری از بیماران مدیریت تخصصی دیابت را دریافت کردند (92 درصد در مقابل 15 در صد در گروه مراقبتهای معمول) و تعداد بیشتری از بیماران تحت درمان جدید با انسولین (57 درصد در مقابل 34 درصد) قرار گرفتند. نرخ بروز روزهایی با عدم کنترل مناسب گلیسمیک[1] (AGDs) در بازوی مداخله ی کنشگرانه 24 درصد کاهش یافت در حالیکه در بازوی کنترل در سطح خوشه های بیماران تغییری مشاهده نشد. در سطح فردی، تعدادAGD  تنظیم شده به ازای هر فرد از میانگین 1.4 روز به یک روز در بازوی مداخله کاهش یافت، اما در بازوی کنترل تغییری نکرد. علاوه بر این، کاهش هایپرگلیسمی کلی و عفونت های بیمارستانی (نسبت شانس، 0.2) در گروه های مداخله ی کنشگرانه ی زودهنگام مشاهده شد.

نویسندگان اظهار داشتند که با افزایش شیوع دیابت و پیچیدگی مراقبت های بیمارستان، پزشکان شاغل در بیمارستانها باید بر شناسایی و مدیریت زودهنگام این بیماران تمرکز کنند تا مراقبت از افراد مبتلا به دیابت را بهبود بخشند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-04-early-hospital-intervention-diabetes-outcomes.html

 [1] adverse glycemic days به روزهایی اطلاق می شود که قند خون بیمار کمتر از 4 یا بیش تر از 15 میلی مول بر لیتر باشد.