الگوهای رژیم غذایی مرتبط با متابولیت ها و ایجاد خود ایمنی جزایر

15اکتبر 2019 - نقش رژیم غذایی در پیشرفت دیابت نوع 1 کمتر درک شده است. متابولیت ها، که منعکس کننده ی پاسخ تغذیه ای هستند، ممکن است به روشن شدن این نقش کمک کنند. ما به بررسی تفاوت های متابولیومیکی و لیپیدومیک بین 352 مورد خود ایمنی جزایر (IA) و گروه کنترل در مطالعه یTEDDY (عوامل تعیین کننده محیطی دیابت در جوان) پرداختیم. ما نوعی از الگوهای تغذیه ای را تدوین نمودیم که تفاوتهای متابولیتی قبل از IA را بین گروه ها منعکس می کرد و ارتباط آنها با IA را بررسی کردیم.

نتایج ثانویه شامل موارد IA مثبت برای چندین آنتی بادی (mAb +) بود. ارتباط 853 متابولیت موجود در پلاسما با نتایج، در زمان سروکانورژن[1] بهIA ، دقیقاً قبل از سروکانورژن و در دوران نوزادی مورد آزمایش قرار گرفت.

ترکیبات کلیدی در مجموعه های متابولیتی که وفور بیشتری داشتند، برای ایجاد الگوهای تغذیه ای منعکس کننده ی ترکیب متابولیت ها مورد استفاده قرار گرفت، و پس از آن این ترکیبات برای ارتباط با نتایج در زیر مجموعه ی مورد - کنترل لانه گزینی شده و گروه کوهورتTEDDY مورد آزمایش قرار گرفتند.

 فسفاتیدیل کولینهای غیر اشباع، اسفنگومیلین ها، فسفاتیدیل اتانول آمین ها، گلوکوزیل سرآمیدها، و اترهای فسفولیپیدی در نوزادی، به طور معکوس با خطر mAb + همراه بودند، در حالی که اسیدهای دی کربوکسیلیک با افزایش این خطر همراه بودند.

 یک الگوی تغذیه ای شیرخواری حاوی سطوح بالاتری از فسفاتیدیل کولینهای غیر اشباع و اترهای فسفولیپید و مقادیر پایین تری از اسفنگومیلین ها، تنها در مطالعه مورد-شاهدی لانه گزیده یا NCC[2] در برابر ظهور mAb+ عملکردی محافظت کننده داشتند. تعیین خصوصیات این پروفایل متابولیکی در نوزادان پرخطر ممکن است به شکل گیری اقدامات پیشگیرانه یا تشخیصی زودهنگام کمک کند.

منبع:

https://www.nature.com/articles/s41598-019-51251-4

 [1]تغییر آزمایش های پادتنی از منفی به مثبت

[2]یک مطالعه مورد- کنترل  لانه گزیده(NCC)، نوعی از یک مطالعه ی مورد-شاهدی است که در آن موارد و گروه کنترل از یک گروه کاملاً پرشمار از جمعیت بیرون کشیده می شوند.