تنها تنهايي کارآمد است که همراه باشد با پژوهيدن و کاويدن در خرد و دانش . حکيم ارد بزرگ

اسلایدهای آموزشیاولین 1 2 3 4               آخرین