22 نوامبر 2022- به گفته ی محققان، غربالگری همه افراد 40 تا 70 ساله از نظر دیابت با استفاده از آزمایش HbA1c، می تواند موارد تشخیص داده نشده ی دیابت را بیش از دو سال زودتر شناسایی کند.

این نتایج حاصل تجزیه و تحلیل داده های مطالعه ی Biobank انگلستان است، که در آن HbA1c همه ی شرکت کنندگاندر هنگام ثبت نام اندازه گیری شده بود.

با استفاده از سوابق مراقبت‌های بهداشتی تقریباً 180هزار شرکت‌کننده، که مقدار HbA1c آن‌ها 7.3 درصد بود و قبلاً دیابت برای آنها تشخیص داده شده بود، از آنالیز حذف شدند، سپس محققان دریافتند که در میان افراد باقیمانده تعداد 1703 نفر یا 1 درصد، "دیابت تشخیص داده نشده" دارند.

محققان در مقاله ی خود که در مجله ی Diabetologia منتشر گردید، نوشتند که میانگین زمان تشخیص بالینی برای افراد مبتلا به دیابت تشخیص داده نشده 2.2 سال بود، با میانگین HbA1c برابر با 7.5 درصد یا 58.2 میلی مول بر مول.

تجزیه و تحلیل آنها نشان داد پس از ده سال، دیابت در 88٪ از 1703 نفر، تشخیص داده شد.

این مطالعه نشان داد که زنان با مقدار HbA1c و BMI پایین‌تر در هنگام ثبت‌نام، بیشترین تاخیر را در تشخیص بالینی دیابت تجربه کردند.

محققان دانشگاه اکستر گفتند که پتانسیل شناسایی زودهنگام موارد تشخیص داده نشده ی دیابت می‌تواند حتی بیشتر از آن چیزی باشد که این مطالعه نشان داده است، زیرا جمعیت بیوبانک بریتانیا از جمعیت عمومی سالم‌تر هستند و برخی از اقلیت‌های قومی که نرخ بالاتری برای دیابت دارند در این مطالعه کمتر حضور دارند.

اما آنها گفتند که میزان آزمایش فرصت‌طلبانه ی دیابت در طول دوره مطالعه و پس از آن افزایش یافته است که ممکن است به این معنی باشد که هر طرح غربالگری که امروز اجرا می‌شود، مزایای کمتری را نسبت به بهبود 2.2 ساله ی مشاهده شده در این مطالعه، به همراه خواهد داشت.

نرخ آزمایش دیابت تحت تأثیر همه گیری کووید-19 قرار گرفته است که منجر به آزمایش HbA1c کمتر و تاخیر در تشخیص دیابت نوع 2 شده است.

در حال حاضر در انگلستان، بهترین دستورالعمل برای انجام چک آپ سلامتبزرگسالان 40 تا 74 ساله توسط سیستم ملی بهداشت، آزمایش دیابت را فقط در افرادی که در معرض خطر «بالا» هستند، توصیه می‌کند.

محققان به این نتیجه رسیدند که مقرون به صرفه بودن این غربالگری در سطح جمعیت 40 تا 70 ساله، شایسته ارزیابی بیشتر است و بر اساس سطوح فعلی آزمایش HbA1c در جمعیت زیربنایی متفاوت خواهد بود.تشخیص زودهنگام به مداخله زودتر با پتانسیل کاهش خطر عوارض دیابت منجر می شود، اما این نیاز به ارزیابی بیشتر دارد.

دکتر کتی یانگ، یکی از همکاران پژوهشی فوق دکترا و رهبر این مطالعه گفت: مطالعه ما نشان داد که نمرات خطری که معمولاً برای تعیین افرادی که در معرض خطر هستند استفاده می‌شوند، در افراد بدون چاقی به خوبی عمل نمی‌کنند، بنابراین پزشکان عمومی باید از این موضوع آگاه باشند.از نظر نحوه انجام غربالگری دیابت در بریتانیا، این کمی فراتر از محدوده ی مطالعه ما است. با این حال، ما امیدواریم که نتایج ما به اطلاع‌ رسانی برای هرگونه تصمیم‌گیری در مورد غربالگری دیابت در آینده با نشان دادن سود ناشی از کاهش زمان تشخیص، کمک کند.

دکتر بکی هینز، پزشک عمومی و سرپرست بالینی دیابت در گیتسهد، گفت: بررسی مضرات و مزایای غربالگری پیچیده است.کمیته غربالگری ملی بریتانیا آخرین بار در سال 2019 غربالگری دیابت نوع 2 را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که شواهد کافی برای حمایت از غربالگری وجود ندارد.من فکر می کنم آنها هر سه سال یک بار این تصمیم را بررسی می کنند. این مطالعه نشان می دهد که دیابت نوع 2 را می توان از طریق غربالگری زودتر تشخیص داد. من فکر می‌کنم گام بعدی باید یک کارآزمایی تصادفی‌ و کنترل‌شده باشد که بررسی کند آیا نتایج بیماران پس از تشخیص زودهنگام دیابت نوع 2 از طریق غربالگری بهبود می‌یابد یا خیر.مگر اینکه تحقیقاتی وجود داشته باشد که نشان دهد نتایج بهتر در جمعیت شناسایی شده توسط غربالگری در مقایسه با مراقبت‌های معمول، با معیارهای یک برنامه غربالگری جمعیت مطابقت ندارد.

منبع:

https://www.pulsetoday.co.uk/news/clinical-areas/diabetes/diabetes-screening-through-hba1c-tests-could-pick-up-cases-two-years-earlier-study-suggests/