16 مارس 2023- در مطالعه ای که در Human Genetics منتشر شد، پروفسوردیل نیهولت و دکتر رفیق الاسلام، توضیح دادند که با استفاده از آمار خلاصه شده از مطالعات ارتباط سراسر ژنومی(GWAS)  به تجزیه و تحلیل صدها هزار ژنوم از افراد مبتلا به سردرد و میگرن و افراد غیر مبتلا پرداخته و به نتایج مستدلی دست یافته اند.

پروفسور Nyholt، از مرکزژنومیکس و سلامت شخصیQUT ، گفت: قبلاً وقوع همزمان صفات میگرن و گلایسمی (سطح قند خون) در مطالعات اپیدمیولوژیک مشاهده‌ای گزارش شده بود، اما مشخص نبود که چگونه این دو صفت از نظر ژنتیکی با هم مرتبط هستند.

او افزود: حدود 15 درصد از جمعیت جهان به میگرن مبتلا هستند و تا سال 1935 میگرن به عنوان "سردرد گلایسمیک" توصیف می شد.همچنین مشخص شده است که ویژگی‌های گلایسمیک مانند مقاومت به انسولین، هایپرانسولینمی (انسولین بیش از حد)، هیپوگلایسمی (سطح قند خون پایین) و دیابت نوع 2 با میگرن و سردرد مرتبط هستند.

پروفسور Nyholt، گفت: با شناسایی همبستگی‌های ژنتیکی و جایگاه‌ها و ژن‌های مشترک در تجزیه و تحلیل‌های خود، ارتباط علیتی را استنباط و درک رابطه بین میگرن، سردرد و ویژگی‌های قند خون را تأیید و بهبود بخشیدیم.

دکتر رفیق الاسلام، گفت: محققان برای تخمین همبستگی ژنتیکی، شناسایی نواحی ژنومی مشترک، جایگاه‌ها، ژن‌ها و مسیرها، تجزیه و تحلیل‌های متقاطعی انجام دادند و سپس روابط علیتی را مورد آزمایش قرار دادند.

وی گفت: از 9 صفت گلایسمیک که ما بررسی کردیم، یک همبستگی ژنتیکی قابل توجه بین انسولین ناشتا (سطح انسولین خون) و هموگلوبین گلیکوزیله با میگرن و سردرد پیدا کردیم، در حالی که گلوکز دو ساعته فقط با "میگرن" همبستگی ژنتیکی داشت.ما همچنین مناطقی که دارای عوامل خطر ژنتیکی مشترک برای میگرن و انسولین ناشتا، گلوکز ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله هستند و مناطقی که دارای عوامل خطر ژنتیکی مشترک برای سردرد، گلوکز ناشتا، انسولین ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و پروانسولین ناشتا هستند را یافتیم.تحلیل‌های بیشتر شواهدی را مبنی بر رابطه ی علیتی بین میگرن و سردرد با ویژگی‌های گلایسمیک متعدد نشان داد.

او در پایان اظهار داشت: یافته‌های ما راه‌هایی برای توسعه استراتژی ‌های درمانی جدید برای مدیریت ویژگی ‌های گلایسمی در بیماران مبتلا به میگرن و سردرد، به ویژه افزایش سطح پروانسولین ناشتا برای محافظت در برابر سردرد فراهم می ‌کند.

رفرنس و منبع خبر:

Islam, M.R., The International Headache Genetics Consortium (IHGC). & Nyholt, D.R. Cross-trait analyses identify shared genetics between migraine, headache, and glycemic traits, and a causal relationship with fasting proinsulin. Hum Genet (2023). https://doi.org/10.1007/s00439-023-02532-6

https://medicaldialogues.in/neurology-neurosurgery/news/genetic-links-between-migraine-and-blood-sugar-levels-confirmed-107924