10 مارس 2023 - مطالعه اخیراً منتشر شده در Cardiovascular Diabetology نشان داده است که افزایش طولانی مدت قند خون ناشتا (FBS) در بیماران مبتلا به دیابت قندی (DM) با افزایش خطر ایست قلبی ناگهانی (SCA) مرتبط است.

محققان این مطالعه همچنین نشان دادند که کاهش طولانی مدتFBS ، هیچ اثر محافظتی در برابر خطر ایست قلبی ناگهانی، نشان نمی دهد.

دیابت با چندین عارضه قلبی عروقی از جمله ایست قلبی ناگهانی مرتبط است.SCA ، یک بار مراقبت بهداشتی قابل توجه است که در صورت عدم درمان می تواند منجر به نارسایی چند ارگانی و مرگ شود. یک مطالعه قبلی نشان داده است که شدت دیابت، همانطور که با قند خون ناشتا ارزیابی می شود، با خطرSCA  مرتبط است. با این حال، اینکه آیا تغییرات بلندمدت در FBS بر ریسک SCA تأثیر می‌گذارد، هنوز مشخص نیست.

با توجه به پیشینه ی فوق، دکتر Yun Gi Kim و همکارانش از کالج پزشکی دانشگاه کره و بیمارستان آنام دانشگاه کره در کره جنوبی، ارتباط بین تغییرات طولانی مدت در قند خون ناشتا، که می تواند نشانگر جایگزینی برای کنترل گلوکز سرم باشد، را با خطرSCA ، بر اساس داده های جمعیتی از سیستم بیمه مراقبت های بهداشتی سراسری جمهوری کره، ارزیابی کردند.

تیم تحقیقاتی از داده های متوالی غربالگری سلامت در سراسر کشور از سال 2009 و 2011 استفاده کرد. قند خون ناشتا در هر غربالگری سلامت اندازه گیری شد وΔFBS از تفاوت بینFBS در سال 2011 نسبت به FBSدر سال 2009، محاسبه شد.

این مطالعه به یافته های زیر منجر شد:

· محققان 2801153 نفر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و میانگین مدت پیگیری 6.33 سال بود.

· در مقایسه با گروهیوگلایسمیک(20≤ ΔFBS <20)، خطرات  SCAبرای گروه هایی که 40 ≤ ΔFBS <20؛  ΔFBS <10040؛ و ΔFBS ≥ 100، به ترتیب 25% (نسبت خطر تعدیل شده 1.25)، 66درصد( نسبت خطر تعدیل شده 1.66)و 2.9 برابر(نسبت خطرتنظیم شده 2.85) بیشتر بود.

· ارتباط بین ΔFBS وSCA در افراد مبتلا به دیابت قندی حفظ شد اما در افراد بدون دیابت قندی حفظ نشد.

· جنس، فشار خون، سن و وجود نارسایی قلبی بر ارتباط بین ΔFBS و SCA تأثیری نداشت.

· کاهش ΔFBS در طول زمان با کاهش خطر SCA مرتبط نبود. نسبت خطر تعدیل شده برای گروه 40-   ΔFBS <برابر با 1.11- و برای گروه ≤ ∆FBS <-2040-، برابر با 1.12- بود.

این مطالعه نشان داد که افزایش طولانی مدت قند خون ناشتا خطر ایست قلبی ناگهانی را افزایش می دهد. محققان نوشتند: این ارتباط به عوامل مخدوش کننده وابسته نبود و در میان چندین زیرگروه حفظ شد. با این حال، کاهش طولانی مدت FBS با کاهش خطرSCA ، مرتبط نبود.

آنها اظهار داشتند که تاثیر حفظ یوگلایسمی یا کاهش FBS بر کاهش خطرSCA ، باید در کارآزمایی های آینده آزمایش شود.

رفرنس و منبع خبر:

Kim, Y.G., Roh, SY., Jeong, J.H. et al. Long-term increase in fasting blood glucose is associated with increased risk of sudden cardiac arrest. Cardiovasc Diabetol 22, 38 (2023). https://doi.org/10.1186/s12933-023-01764-0

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/long-term-increase-in-fasting-blood-sugar-may-raise-risk-of-cardiac-arrest-in-diabetes-patients-study-108224