23 نوامبر 2022- یک مطالعه ی جدید منتشر شده درDiabetes Research and Clinical Practice  نشان می‌دهد که ترکیبی از مهارکننده‌های سدیم-گلوکز کوترانسپورتر-2 (SGLT-2) و آنتاگونیست‌های گیرنده ی مینرالوکورتیکوئید (MRAs) ممکن است حوادث قلبی عروقی (CV) را ازهر یک از این داروها به تنهایی، بیشتر کاهش دهد.

مهارکننده‌های سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS) و آنتاگونیست‌های گیرنده مینرالوکورتیکوئید، ستون‌های درمان اصلاح‌کننده ی بیماری در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی یا نارسایی سیستولیک قلب بمنظور کاهش پیشرفت بیماری کلیوی و بستری شدن در بیمارستان به دلیل نارسایی قلبی هستند. مستقل از وضعیت دیابت، مهارکننده های کوترانسپورتر سدیم-گلوکز 2 عمر بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی یا نارسایی سیستولیک قلب را طولانی می کنند و خطر حوادث قلبی عروقی و پیشرفت بیماری کلیوی را کاهش می دهند. مطالعات نشان داده اند که آنتاگونیست‌های گیرنده ی مینرالوکورتیکوئید و مهارکننده‌های کوترانسپورتر-2 سدیم-گلوکز هر دو برای کاهش حوادث قلبی عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و بیماری مزمن کلیوی موثر هستند. با این حال، داده های کمی برای حمایت از مزایای استفاده ترکیبی از آنها وجود دارد. در نتیجه، دکتر تسوکاموتو و تیمش با هدف بررسی تاثیر درمان همزمان با مهارکننده‌های کوترانسپورتر-2 سدیم-گلوکز و آنتاگونیست‌های گیرنده مینرالوکورتیکوئید بر پیامدهای قلبی عروقی و کلیوی در بیماران دیابتی نوع 2 این مطالعه را راه اندازی نمودند.

محققان تا جولای 2022 ، جستجوهای سیستماتیکی را در پایگاه‌های داده کتابخانه  MEDLINE، PubMed،EMBASE  و Cochrane انجام دادند. مطالعات تصادفی‌ و کنترل ‌شده در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و بیماری مزمن کلیوی، که به مقایسه ی مهارکننده‌های SGLT-2، MRAs، یا درمان ترکیبی هر دوی این داروها با دارونما پرداخته بودند، انتخاب شدند. برای مقایسه ی درمان ها به صورت غیرمستقیم، از متاآنالیز شبکه ای استفاده شد. ترکیبی از رویدادهای قلبی عروقی نتیجه ی اولیه بود.

یافته های کلیدی این مطالعه عبارت بودند، از:

·هشت کارآزمایی با مجموع 36186 بیمار انتخاب شدند.

·در مقایسه با گروه های دیگر، گروه درمان ترکیبی نتیجه اصلی به مراتب بهتری داشت.

·علاوه بر این، درمان ترکیبی با کاهش قابل توجهی در خطر هایپرکالمی مرتبط بود.

محققان نتیجه گیری نمودند که بر اساس یافته های این مطالعه به وضوح مشاهده می شود که این درمان ترکیبی ممکن است یک گزینه درمانی امیدوارکننده برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و بیماری مزمن کلیوی باشد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/sglt-2-inhibitors-and-mras-combo-reduces-cardiovascular-events-in-patients-with-ckd-102775