15 مارس 2023 - تغییر از لیراگلوتید یک بار در روز به 0.5 میلی گرم سماگلوتاید یک بار در هفته به طور قابل توجهی کنترل قند خون و وزن بدن را نسبت به تغییر به 0.75 میلی گرم دولاگلوتاید یک بار در هفته، بهبود می بخشد. این مطالعه در ژورنالDiabetes Investigation ، منتشر شد.

آگونیست های گیرنده پپتید-1 شبه گلوکاگون (GLP-1RA ها) ترشح انسولین را به روشی وابسته به گلوکز خون افزایش می دهند تا بروز هیپوگلایسمی را کاهش دهند. به طور همزمان، ترشح گلوکاگون سرکوب می شود.GLP-1RA ها، همچنین اشتها را سرکوب می کنند، تخلیه معده را به تاخیر می اندازند و یک اثر احتمالی بر کاهش وزن دارند.

نشان داده شده است که لیراگلوتید- GLP-1RAانسانی یک بار در روز-بروزعوارض جانبی عمده قلبی سه نقطه ای (MACEشامل سکته غیر کشنده، انفارکتوس میوکارد غیر کشنده و مرگ قلبی عروقی) را در مقایسه با دارونما کاهش می دهد. در بیماران تحت درمان با سماگلوتاید، یافته های مشابهی مشاهده شد. همچنین، دولاگلوتاید تفاوت قابل توجهی بین گروه ها در نرخ انفارکتوس میوکارد غیر کشنده یا مرگ ناشی از مشکلات قلبی عروقی ایجاد نمی کند، اما به طور قابل توجهی میزان سکته مغزی غیر کشنده را کاهش می دهد. بر اساس این یافته‌ها، گایدلاین های ژاپنی و انجمن دیابت آمریکا استفاده ازGLP-1RA را به عنوان عوامل درمانی مؤثر برای کمک به بیماران برای حفظ زندگی روزمره و افزایش طول عمر در افراد سالم توصیه می‌کنند.

با توجه به پیشینه فوق، دکتر Yasuo Terauchi و همکارانش از دانشکده پزشکی دانشگاه یوکوهاما سیتی، در ژاپن در یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده آینده نگر با برچسب باز، در گروه های موازی به بررسی اثرات تغییر از لیراگلوتاید به سماگلوتید یا دولاگلوتید بر وزن بدن، قند خون و بروز عوارض جانبی عمده ی قلبی، پرداختند.

برای این منظور، محققان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 تحت درمان با لیراگلوتاید (0.9 یا 0.6 میلی گرم) را در بیمارستان Yokosuka Kyosai در ژاپن از سال 2020 تا 2022 انتخاب کرده و پس از رضایت آگاهانه، آنها را در دو گروه دولاگلوتید یا سماگلوتید به نسبت 1:1 قرار دادند. تغییرات پس از درمان در سطح هموگلوبین گلیکوزیله از ابتدا تا هفته های 8، 16 و 26 مورد ارزیابی قرار گرفت.

این مطالعه به یافته های زیر منجر شد:

· از 32 شرکت کننده که در ابتدا ثبت نام کردند، 30 نفر مطالعه را تکمیل کردند.

· در گروه سماگلوتید، کنترل قند خون به طور قابل توجهی بهتر از گروه دولاگلوتاید بود.

· کاهش وزن قابل توجهی در گروه سماگلوتید وجود داشت، در حالی که محققان هیچ تغییری را در گروه دولاگلوتید مشاهده نکردند.

· تفاوت معنی داری در وزن بدن بین گروه ها مشاهده شد.

· نسبت شرکت کنندگانی که عوارض جانبی را گزارش کردند در گروه دولاگلوتاید و سماگلوتید به ترتیب 18.8% و 75.0% بود.

· در گروه سماگلوتید، یک بیمار به دلیل استفراغ شدید و کاهش وزن در ادامه درمان با مشکل مواجه شد.

· تحقیقات به صورت موازی انجام شد به این ترتیب که در گروه سماگلوتاید، با تغییر از لیراگلوتاید یک بار در روز به 0.5 میلی گرم سماگلوتاید یک بار در هفته و در گروه دولاگلوتاید، از لیراگلوتاید یک بار در روز به 0.75 میلی گرم دولاگلوتاید یک بار در هفته، تغییر یافت.

محققان نتیجه گیری کردند که در گروه سماگلوتید، بهبود قابل توجهی در وزن بدن و کنترل قند خون در مقایسه با گروه دولاگلوتید ثبت شد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/switching-from-liraglutide-to-semaglutide-leads-to-weight-loss-and-improves-blood-sugar-control-in-type-2-diabetes-108490