22 فوریه 2023-  در مطالعه ای که اخیراً در ژورنال Nutrients منتشر شده است، محققان ارتباط بین مصرف مواد مغذی، مصرف الکل و بروز دیابت را در ساکنان ژاپن بررسی کردند. در مجموع محققان نشان دادند که افزایش مصرف پروتئین‌های گیاهی و کاهش مصرف چربی‌های حیوانی با بروز کمتر دیابت در مردانی که الکل نمی نوشند، مرتبط است.

شیوع دیابت نوع 2 (T2D)،در سطح جهان در حال افزایش است و برآوردهای فعلی نشان می دهد که این بیماری تا سال 2035 بر 592 میلیون نفر تأثیر خواهد گذاشت.

بر اساس یک نظرسنجی ژاپنی، نزدیک به 20 درصد از مردان و 11 درصد از زنان در سال 2019 مشکوک به دیابت بودند. همچنین نگرانی های فزاینده ای وجود دارد که شیوع دیابت ممکن است به دلیل پیر شدن سریع جمعیت ژاپن افزایش یابد.

مطالعات قبلی گزارش داده اند که مصرف فیبر و منیزیم در رژیم غذایی با کاهش خطرT2D مرتبط است. علاوه بر این، در برخی از مطالعات همبستگی معکوسی بین ابتلا بهT2D و مصرف پروتئین گیاهی مشاهده شده است، در حالی که برخی از مطالعات چنین ارتباطی را پیدا نکردند.

رابطه بین خطر دیابت و دریافت مواد مغذی نامشخص باقی مانده است که احتمالاً به دلیل دخالت عادات سبک زندگی مانند مصرف الکل می باشد.

در مورد این مطالعه

در مطالعه ی حاضر، محققان به بررسی رابطه بین دریافت مواد مغذی و الکل و بروز دیابت پرداختند. از داده های طولی مطالعهShika که در سال 2011 آغاز شده بود، برای تجزیه و تحلیل اخیر استفاده شد.

شرکت کنندگان واجد شرایط شامل افراد 40 ساله یا بالاتر ساکن ژاپن بودند. تجزیه و تحلیل پایه بین سالهای 2011 و 2012 برای به دست آوردن اطلاعات در مورد جمعیت شناسی، عادات سبک زندگی، مصرف مواد مغذی و دیابت انجام شد. سپس، تجزیه و تحلیل پیگیری بین سال‌های 2018 و 2019 با استفاده از پرسشنامه و سوابق پزشکی در مورد دیابت انجام شد.

شرکت کنندگان نیز به دو دسته مشروب خوار و غیر مشروب خوار؛ یا سیگاری و غیر سیگاری طبقه بندی شدند.

یافته های این مطالعه

نمونه نهایی شرکت کنندگان برای این تجزیه و تحلیل شامل 969 نفر با میانگین سنی 60 در بین مردان و حدود 62 سال در بین زنان بود.

مردان به طور قابل توجهی مقادیر شاخص توده بدنی(BMI) بالاتری نسبت به زنان داشتند. علاوه بر این، افراد سیگاری/الکلی در بین مردان بیشتر از زنان شناسایی شدند.

تفاوت معنی داری در بروز دیابت در تحقیقات پیگیری بین زنان و مردان مشاهده نشد. شيوع فشار خون بالا نيز بين مردان و زنان تفاوتی نداشت. با این وجود، مصرف پروتئین حیوانی/چربی، پروتئین گیاهی/چربی یا کربوهیدرات در زنان به طور قابل توجهی بیشتر از مردان بود.

مردان در گروه دیابت به طور قابل توجهی مسن تر بودند و مقدارBMI بالاتری نسبت به افراد بدون دیابت داشتند، در حالی که این تفاوت ها در زنان مشهود نبود. بین افراد مبتلا به دیابت و بدون دیابت تفاوت معنی داری از نظر نسبت مصرف کنندگان مشروبات الکلی/سیگاری و افرادی که فعالیت بدنی مکرر در اوقات فراغت داشتند و شیوع فشار خون بالا، وجود نداشت.

میانگین دریافت مواد مغذی بین گروه های دیابتی و غیر دیابتی تفاوت معنی داری نداشت.

اثر متقابلی بین عادات به نوشیدن مشروبات الکلی و بروز دیابت بر مصرف پروتئین گیاهی و چربی حیوانی در مردان مشخص شد.

مصرف پروتئین گیاهی در گروه دیابتی به طور قابل توجهی کمتر از گروه غیر دیابتی بود. برعکس، مصرف چربی حیوانی در بین افراد غیرالکلی در گروه دیابت به طور قابل توجهی افزایش یافت.

یک همبستگی منفی بین بروز دیابت و دریافت پروتئین گیاهی، علاوه بر همبستگی مثبت بین مصرف چربی حیوانی و بروز دیابت در بین افراد غیر الکلی مشاهده شد. به این معنا که با کاهش مصرف پروتئین گیاهی و افزایش مصرف چربی حیوانی بروز دیابت در بین افرادی که الکل نمی‌نوشیدند، افزایش می یابد.

نتیجه گیری

اثر متقابل عادات نوشیدن و بروز دیابت بر مصرف مواد مغذی نشان می‌دهد که مصرف پروتئین گیاهی از دیابت جلوگیری می‌کند، در حالی که مصرف چربی حیوانی باعث ترویج یا افزایش شیوع دیابت در مردان غیرالکلی می‌شود.

در مجموع محققان نشان دادند که افزایش مصرف پروتئین‌های گیاهی و کاهش مصرف چربی‌های حیوانی با بروز کمتر دیابت در مردانی که الکل نمی نوشند، مرتبط است.

رفرنس:

Ogawa, A., Tsujiguchi, H., Nakamura, M., et al. (2023). Higher Intake of Vegetable Protein and Lower Intake of Animal Fats Reduce the Incidence of Diabetes in Non-Drinking Males: A Prospective Epidemiological Analysis of the Shika Study. Nutrients. doi:10.3390/nu15041040https://www.mdpi.com/2072-6643/15/4/1040

منبع خبر:

https://www.news-medical.net/news/20230222/Male-non-drinkers-who-eat-more-vegetables-and-less-animal-fat-have-a-lower-risk-of-diabetes.aspx