16 مارس 2023- یک متاآنالیز از کارآزمایی های تصادفی کنترل شده نشان می دهد که مکمل امگا 3 در بیماران مبتلا به دیابت بارداری (GDM) می تواند عوامل التهابی، سطح گلوکز پلاسما ناشتا(FPG)، و مقاومت به انسولین را کاهش دهد و متابولیسم چربی خون را افزایش دهد.

این تحقیق به صورت آنلاین در شماره آوریل 2023 مجله دیابت و عوارض آن منتشر شد.

دیابت بارداری، یک اختلال در تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین است که در دوران بارداری شروع می شود. شیوع تخمینی آن 14.0 درصد است که یکی از مضرترین عوارض بارداری برای جنین و مادر محسوب می شود. مقاومت به انسولین، ارتباط نزدیکی با اختلال متابولیسم گلوکز در دیابت بارداری دارد. زنان باردار مبتلا بهGDM ، در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و پره اکلامپسی هستند و در نهایت 70 درصد از این زنان، 22 تا 28 سال پس از زایمان به دیابت مبتلا می شوند.

امگا 3، یک اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع است که عمدتاً حاوی دوکوزاهگزانوئیک اسید، ایکوزاپنتانوئیک اسید از موجودات دریایی و اسید آلفا لینولنیک است. امگا 3 ، به دلیل داشتن چندین اثر بیولوژیکی مفید، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده نشان داد که مکمل امگا 3 به میزان 1000 میلی ‌گرم در روز، مقاومت به انسولین را در بیماران دیابتی بدون تأثیر بر متابولیسم لیپید و گلوکز بهبود می ‌بخشد.

با توجه به این که اثر مکمل امگا 3 بر متابولیسم لیپید و گلوکز خون در بیمارانGDM ، ناشناخته است. برای پر کردن این شکاف دانشی، دکتر ویکسیا لیو، و همکارانش از اولین بیمارستان دانشگاه جیلین، در چین، تاثیر مکمل امگا 3 را بر بهبود متابولیسم لیپید و گلوکز، عوامل التهابی و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت بارداری ارزیابی کردند.

محققان از یک مدل متاآنالیز با اثرات ثابت یا اثرات تصادفی برای تجزیه و تحلیل تفاوت‌ها در میانگین (MD) متابولیسم لیپید و گلوکز، عوامل التهابی، و مقاومت به انسولین، قبل و بعد از دریافت مکمل امگا 3 و دارونما استفاده کردند.

این مطالعه به یافته های زیر منجر شد:

· این متاآنالیز شامل شش کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده شامل 331 شرکت ‌کننده بود.

· این متاآنالیز نشان داد که سطوح گلوکز پلاسما ناشتا(=WMD0.25- میلی مول در لیتر)، ، انسولین ناشتا(=WMD17.13- پیکو مول در لیتر)، و مدل هموستازی ارزیابی مقاومت به انسولین(=WMD0.51-)، ، در گروه امگا-3 کمتر از گروه دارونما است.

· نتایج تجزیه و تحلیل متابولیسم لیپیدها نشان داد که تری گلیسیرید(=WMD0.18- میلی مول در لیتر)،  و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم(=WMD0.1- میلی مول در لیتر)، در گروه امگا-3 کاهش یافت. در مقایسه، افزایشی در لیپوپروتئین های با چگالی بالا(= WMD  0.06 میلی مول در لیتر)وجود داشت.

· در مقایسه با گروه دارونما، کاهشی در فاکتور التهابی پروتئین واکنشیC سرم، (SMD=-0.68  میلی مول بر لیتر)مشاهده شد.

محققان نتیجه گیری نمودند که مکمل امگا 3 می تواند عوامل التهابی وFPG ، و مقاومت به انسولین را کاهش دهد و متابولیسم چربیهای خون را در بیماران مبتلا به دیابت بارداری،افزایش دهد.

رفرنس و منبع خبر:

Liu, W., Gao, M., Yang, S., Sun, C., Bi, Y., Li, Y., Wang, J., & Yuan, X. (2023). Effects of omega-3 supplementation on glucose and lipid metabolism in patients with gestational diabetes: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Diabetes and its Complications, 37(4), 108451. https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2023.108451

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/omega-3-supplementation-boosts-glucose-and-lipid-metabolism-in-women-with-gestational-diabetes-108554