14 مارس 2023- یک مطالعه منتشر شده در Diabetology and Metabolic Syndrome به این نتیجه رسیده است که در افرادی با قند خون طبیعی، افزایش نسبت تری گلیسیرید به کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا (TG/HDL-C) به طور نامطلوبی با پیش دیابت و دیابت نوع 2 به خصوص در میان زنان مرتبط است.

دیس لیپیدمی با مقاومت به انسولین (IR) مرتبط است. مطالعات قبلی نشان داده اند که نسبت TG/HDL-C  یک ابزار تشخیصی یا غربالگری برای شرایطی مانند خطر سندرم متابولیک، مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 است. پیش دیابت و دیابت نوع 2 با بار بالای بیماری های غیرواگیر، از جمله بیماری قلبی عروقی و بیماری مزمن کلیوی مرتبط هستند.

با توجه به پیشینه فوق، محققان ارتباط بین TG/HDL-C و افراد در معرض خطر ابتلا به پیش دیابت و دیابت نوع 2را تعیین کردند.

این تیم با استفاده از تحلیل‌های رگرسیون خطر متناسب کاکس، ارتباط TG/HDL-C را با پیش دیابت و دیابت نوع 2 در بین مردان و زنان دارای قند خون طبیعی، از جمله 5064 فرد شامل 2247 مرد بالای 20 سال، تجزیه و تحلیل کردند. آنها همچنین نسبت TG/HDL-C را با دیابت نوع 2در 1414 فرد مبتلا به پیش دیابت ارزیابی کردند.

نتایج این مطالعه را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

· میانگین مدت پیگیری 11.2 سال بود.

· دو هزار و یکصد و چهل مورد جدید پیش دیابت شامل 1070 مرد؛ و 360 مورد دیابت نوع 2 شامل 152 مرد، شناسایی گردید.

· در میان افراد پیش دیابتی، 574 مورد جدید دیابت نوع 2(252 مرد) شناسایی شد.

· خطر بروز پیش دیابت و دیابت نوع 2 در افراد نورموگلایسمیک و بروز دیابت نوع 2 در جمعیت پیش دیابتی در چارک های بالاتر TG/HDL-C، بیشتر بود، بطوری که نسبت های خطر (HRs) برای چارک چهارم به ترتیب 1.37، 1.92 و 1.57 بود.

· در میان مردان مبتلا به پیش دیابت، TG/HDL-C ارتباط خود را با دیابت نوع 2 از دست داد.

· مقدار متناظر برای بروز دیابت نوع 2 در افراد پیش دیابتی 1.01 بود.

· نسبتTG/HDL-C  و ارتباط آن با بروز پیش دیابت و دیابت نوع 2، حتی پس از جایگزینی قند پلاسمای ناشتا با شاخص IR ادامه یافت.

آنها گفتند که افزایش 1 واحدی در TG/HDL-C در میان جمعیت نرموگلایسمیک به طور قابل توجهی با ابتلا به پیش دیابت و دیابت نوع 2 مرتبط است. در جمعیت نرموگلایسمیک، افزایش مقدارTG/HDL-C  به طور نامطلوبی با پیش دیابت و دیابتنوع 2مرتبط بود.

نسبتTG/HDL-C ، با بروز دیابت نوع 2 در افراد پیش دیابتی مرتبط بود.آنها نوشتند که بینTG/HDL-C  و حالات مختلف دیس گلایسمیک مستقل از HOMA-IR همبستگی وجود دارد.

رفرنس و منبع خبر:

Tohidi et al. Association of triglycerides to high-density lipoprotein cholesterol ratio to identify future prediabetes and type 2 diabetes mellitus: over one-decade follow-up in the Iranian population. Diabetol Metab Syndr 15, 13 (2023). https://doi.org/10.1186/s13098-023-00988-0

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/lowering-tghdl-c-ratio-can-prevent-prediabetes-and-type-2-diabetes-108233