22نوامبر 2022- یافته های یک مطالعه اخیراً منتشر شده در Diabetes Care نشان داد که بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و ترخیص شده با آسیب حاد کبدی در مقایسه با بیمارانی که با سایر علل ترخیص شده اند، به طور قابل توجهی در معرض خطر مرگ و میر و هیپوگلایسمی شدید در 90 روز و 365 روز پس از ترخیص هستند.

این مطالعه، توسط دکتر Fu-Shun Yen، و همکارانش در تایوان با هدف مقایسه خطرات هیپوگلایسمی شدید و مرگ و میر بین بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و ترخیص شده با و بدون آسیب حاد کبدی انجام شد .برای این منظور، محققان داده های بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و بستری شده در بیمارستان به دلیل آسیب حاد کبدی و علل دیگر را از پایگاه تحقیقاتی بیمه سلامت ملی تایوان استخراج کردند. آنها خطرات هیپوگلایسمی شدید و مرگ و میر را بین گروه های مورد مطالعه و کنترل با استفاده از مدل های مخاطرات متناسب کاکس تنظیم شده ی چند متغیره مقایسه نمودند.

یافته های این مطالعه نشان داد:

·نرخ بروز و نسبت های خطر تعدیل شده (aHRs) برای هیپوگلایسمی شدید در طی 90 روز و 365 روز پس از ترخیص به ترتیب برای بیمارانی که با و بدون آسیب حاد کبدی مرخص شده بودند، برابر با 12.28 و 5.59 به ازای هر 1000 نفر- سال( aHRبرابر با 1.92)و 7.35 و 2.9 به ازای هر1000 نفر- سال (aHR برابر با 1.98)بود.

·نرخ بروز ونسبت خطر تعدیل شده برای مرگ و میر در 90 روز و 365 روز پس از ترخیص به ترتیب برای بیماران ترخیص شده بدون آسیب کبدی و با آسیب کبدی، 82.4 و 27.54 در1000 نفر- سال( aHRبرابر با 1.73)و 36.8 و 9.3 در1000 نفر در سال(aHR  برابر با 1.94) بود.

·تجزیه و تحلیل زیر گروهی برای خطر هیپوگلایسمی در بیماران ترخیص شده با یک آسیب حاد کبدی، هیچ اثر متقابل معنی داری را با عوامل خطر سن، بیماری مزمن کلیوی و داروها نشان نداد، به جز تفاوت جنسیتی که تداخل قابل توجهی داشت.

یافته‌های این مطالعه کوهورت نشان داد که بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و کسانی که با آسیب حاد کبدی مرخص شده‌اند، در 90 و 365 روز پس از ترخیص در مقایسه با بیمارانی که به دلایل دیگر ترخیص شده‌اند، در معرض خطر مرگ ‌ومیر و هیپوگلایسمی شدید قابل‌توجهی قرار دارند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/acute-liver-injury-ups-risk-of-severe-hypoglycemia-mortality-in-discharged-diabetes-patients-102774