22نوامبر 2022- مطالعه ی اخیراً منتشر شده در مجله ی  Cardiovascular Diabetology، اثربخشی درمان با مهارکننده‌های کوترانسپورتر 2 سدیم-گلوکز (SGLT2i) را بر پیامدهای کلیوی با سایر داروهای خط دوم شامل سولفونیل اوره‌ها(SU)، تیازولیدین دیون‌ها(TZD)، مهارکننده های دی پپتیدیل پپتیداز 4 (DPP4i)، مقایسه کرده است.

بررسی داده‌های بالینی دنیای واقعی در این مطالعه نشان داد که بیماران تایلندی مبتلا به دیابت نوع 2 که تحت درمان با SGLT2i بودند، در مقایسه با بیماران تحت درمان با DPP4i،TZD  و SU به ترتیب 9.5، 13.7 و 14.2 درصد کاهش خطر بیماری مزمن کلیوی (CKD) را تجربه کردند. نویسندگان بیان کردند که یافته‌های آنها در گروه آسیای جنوب شرقی با شواهد قبلی از اثر محافظتی بازدارنده‌هایSGLT2 ، در سایر جمعیت‌ها مطابقت دارد.

دکتر Thitiya Lukkunaprasit، از دانشگاه Rangsit، در تایلند و همکارانش اظهار داشتند: اگرچه کارآزمایی‌های بالینی اثر محافظت مجدد از درمان خط دوم در دیابت نوع 2 را ارزیابی کرده‌اند، اما تعمیم آن به عملکرد بالینی معمول هنوز نامشخص است. برای پر کردن این شکاف دانش، ما به بررسی اثربخشی این درمان‌ها، علاوه بر متفورمین، بر خطربیماری مزمن کلیویپرداختیم.

برای این منظور، محققان داده های یک گروه مبتلا به دیابت نوع 2 در دنیای واقعی را در بیمارستانRamathibodi ، گردآوری کردند. این مطالعه شامل بیمارانی بود که تحت درمان با تیازولیدین دیون ها، مهارکننده های دی پپتیدیل پپتیداز-4، سولفونیل اوره ها، یا مهارکننده های کوترانسپورتر-2 سدیم-گلوکز به عنوان خط دوم درمان ضد هایپرگلایسمی بودند. خطر CKD با توجه به هر درمان برآورد شد.

این مطالعه نشان داد:

· محققان بیماری مزمن کلیوی را در 4132 از 24777 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 (16.7 درصد) شناسایی کردند.

· برای بیماران دیابتی نوع 2 که تحت درمان با داروهای SGLT2i، DPP4i،TZD  و SU، بودند بروز CKD به ترتیب 4.1٪، 13.5٪، 14.8٪ و 18.0٪ بود.

· میانگین اثرات درمانی(تعریف شده به عنوان تفاوت در خطرCKD) برای SGLT2i، DPP4i، و TZD در مقابلSU ، برابر با 0.142-، 0.046- و 0.004- بود که نشان دهنده ی کاهش قابل توجه در خطر بیماری مزمن کلیوی به میزان 4.6 درصد . 14.2 درصد در گروه DPP4i و SGLT2i، به ترتیب در مقابل گروه SU بود.

· داروهای گروه SGLT2i در مقایسه با TZD و DPP4i به ترتیب خطر CKD را به ترتیب 13.7 و 9.5 درصد کاهش داد.

محققان گفتند: یافته‌های حاصل از بررسی داده‌های بالینی دنیای واقعی نشان داد که خطر ابتلا به بیماری مزمن کلیوی در بیماران دیابتی نوع 2 تایلندی تحت درمان باSGLT2i ، در مقایسه با درمان با سولفونیل اوره ها، تیازولیدین دیون ها و DPP4i به ترتیب 14.2، 13.7 و 9.5 درصد کاهش می‌یابد.

آنها نتیجه گیری کردند که شواهد قبلی از اثر محافظتی مجدد مهارکننده‌های SGLT2 که در افراد دیگر گزارش شده بود، با مشاهدات ما در این گروه آسیای جنوب شرقی مطابقت دارد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/which-second-line-antihyperglycemic-drugs-are-most-effective-for-lowering-ckd-risk-102687