10ژوئیه 2024 - یک مطالعه ی اخیر نشان داده است که تاثیرات داروهای خوراکی ضد دیابت برای مدیریت کنترل قند خون در بیماران دیابتی نوع 2 که به تازگی تشخیص داده شده اند، بدون توجه به سطح اولیه HbA1c، کمتر از انسولین درمانی زودهنگام، نیست.

این یافته ها که در نشریه ی Scientific Reports منتشر شده است، از درمان خوراکی به عنوان یک گزینه ی درمانی منطقی حمایت می کند، حتی در کسانی که HbA1c بالایی در هنگام تشخیص دارند.

دیابت نوع 2 (T2DM) یک بیماری مزمن است که با مقاومت به انسولین و کمبود نسبی انسولین مشخص می شود. مدیریت موثر سطح قند خون برای کاهش خطر عوارضی مانند بیماری قلبی عروقی، نوروپاتی و نفروپاتی بسیار مهم است. به طور سنتی، راهبردهای درمانی شامل داروهای خوراکی ضد دیابت(OADs)  و در برخی موارد، شروع زودهنگام انسولین درمانی است.

با توجه به پیشینه ی فوق، دکتر یانگ-مینگ لی و همکارانش از گروه پزشکی داخلی بیمارستان مسیحی چانگوا در تایوان به مقایسه ی اثربخشی درمان خوراکی ضد دیابت با انسولین درمانی زودهنگام بر روی کنترل قند خون در میان بیماران مبتلا به T2D جدید در دنیای واقعی در یک کلینیک درمانی پرداختند.

برای این منظور، محققان یک مطالعه کوهورت گذشته‌نگر را در یک مرکز پزشکی در تایوان انجام دادند و داده های 1256 بیمار واجد شرایط را از سال 2007 تا 20177 تجزیه و تحلیل کردند. گروه درمان با داروهای خوراکی ضد دیابت (OAD) و گروه‌ تحت درمان زودهنگام با انسولین از نظر امتیاز تمایل بخوبی متعادل شده و هر کدام شامل 94 بیمار بودند. نتایج گلایسمی متعاقباً در هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت.

محققان یافته های زیر را گزارش کردند:

 سطوح هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) بیمارانی که به طور انحصاری از داروهای خوراکی دیابتاستفاده می کردند، در ماه های 3، 12، 24 و 36 در مقایسه با مصرف کنندگان انسولین به طور مداوم کمتر بود.

 در دوره های بعدی، 77.7 درصد از مصرف کنندگانداروهای خوراکی دیابت در مقابل 64.9 درصد از مصرف کنندگان انسولین به کنترل قند خون دست یافتند، با یک تفاوت اندک اما معنی دار آماری.

 تجزیه و تحلیل های زیرگروهی گرایشی را پیشنهاد می کند که دیابت به خوبی کنترل شده را در گروه OAD ترجیح می دهد، اگرچه از نظر آماری معنی دار نبود.

یافته‌های این مطالعه نشان داد که شروع زودهنگام درمان با انسولین ممکن است در مقایسه با استفاده ازداروهای خوراکی ضد دیابت به تنهایی، بهبود قابل توجهی را در کنترل قند خون برای بیماران دیابت نوع 2 تازه تشخیص داده‌شده به همراه نداشته باشد. شروع زودهنگام انسولین به سادگی کافی نیست، دستیابی به کنترل مطلوب قند خون مستلزم اجرای یک پروتکل تیتراسیون ساختارمند انسولین و خود نظارتی دقیق بر سطح قند خون است.

محققان نوشتند: «داده‌های دنیای واقعی ما از در نظر گرفتن درمان خوراکی ضد دیابت به عنوان یک گزینه درمانی معقول برای بیماران مبتلا به T2D که به تازگی تشخیص داده شده‌اند، حتی آن‌هایی کهHbA1c  بالایی در هنگام تشخیص دارند، حمایت می‌کند».

محققان نتیجه گیری کردند: "در نهایت، در حالی که این مطالعه بینش های ارزشمندی را از یک محیط بیمارستانی خاص ارائه می دهد، یافته های آن ممکن است تحت تاثیر محدودیت های قابل توجهی قرار گرفته باشد. بنابراین، تحقیقات بیشتری برای تعیین کاربرد این یافته ها در مناطق دیگر در تایوان یا کشورهای مختلف مورد نیاز است."

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/oral-antidiabetic-therapy-as-effective-as-early-insulinization-in-type-2-diabetes-patients-claims-study-131312