16سپتامبر 2023- مطالعه ی اخیر، رابطه ی فقر آهن و درصد اشباع ترانسفرین سرم (TSAT) را با افزایش مقدار HbA1c روشن کرده است، که نشان دهنده نیاز به اصلاح کمبود آهن قبل از تفسیرHbA1c  است.

محققان در مقاله ی منتشر شده در مجله علوم پزشکی پاکستان، نوشتند: مطالعه ی ما از نظر آماری ارتباط بین کم خونی فقر آهن و سطح HbA1c را ثابت کرد، بنابراین، بیماران دیابتی باید به طور دوره ای وضعیت آهن خود را نیز بررسی کنند، زیرا می تواند پارامتر HbA1c آنها را که برای ارزیابی میزان کنترل گلایسمی آنها در طی دو تا 3 ماه گذشته استفاده می شود، تحت تاثیر قرار دهد.

کمبود آهن، شایع ترین نوع کمبود مواد معدنی است و یک مشکل عمده بهداشتی است که در سراسر جهان شایع است و اثرات منفی جدی بر سلامت انسان دارد. مطالعات قبلی نشان داده اند که کم خونی فقر آهن بر سطح HbA1c تأثیر می گذارد، اما نتایج مطالعات متناقض بود. بنابراین برای روشن شدن این رابطه، دکتر Darshan Kumar، و همکارانش از دانشگاه  Dow Health Sciences Karachiدر پاکستان به بررسی همبستگی HbA1c با آهن سرم و درصد اشباع ترانسفرین سرم در بیماران غیر دیابتی مبتلا به کمبود آهن در یک مطالعه مقایسه‌ای مقطعی پرداختند.

این مطالعه بر روی 230 بیمار غیر دیابتی (63.9 درصد زن و میانگین سنی بیماران 13.28±43.7 سال) بر اساس قند خون ناشتا (FBS) کمتر از100 میلی گرم بر دسی لیتر انجام شد. آنها به دو گروه طبقه بندی شدند: گروه 1 شامل بیماران مبتلا به کم خونی فقر آهن (ID) و گروه 2 شامل همان تعداد افراد سالم با جنسیت و سن مشابه بدون فقر آهن، که به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند.

نمونه خون برای ارزیابی آهن سرم، HbA1c، CBCو ظرفیت اتصال کل آهن به دست آمد. درصد اشباع ترانسفرین سرم(TSAT) محاسبهشد. مقایسه ای از متغیرهای کمّی با گروه های مبتلا به کم خونی فقر آهنو بدون کم خونی فقر آهنانجام شد. همبستگی HbA1c با TSAT و آهن در هر دو گروه با استفاده از آزمون Kendal tau-bانجام شد، زیرا داده ها به طور نرمال توزیع نشده بودند.

یافته های کلیدی این مطالعه عبارت بودند از:

· میانگین سطحHbA1c در گروه مبتلا به کم خونی فقر آهن (0.43±5.89) در مقایسه با گروه بدون کم خونی فقر آهن(0.50±5.52) به طور قابل توجهی بالاتر بود(p<0.001).

· سطح HbA1c با هموگلوبین، سطح آهن سرم و اشباع ترانسفرین ارتباط منفی داشت(p<0.001).

محققان گزارش دادند که دو یافته ی اصلی مطالعه ما این بود: اول این که بیماران مبتلا به کمبود آهن سطوح HbA1c بالاتری نسبت به افراد بدون فقر آهن داشتند، و دوم این که یک همبستگی قوی بین سطحHbA1c  با آهن سرم، هموگلوبین و درصد اشباع ترانسفرین وجود دارد.

محدودیت های مطالعه عدم پیگیری و حجم نمونه کوچک بود. محققان خاطرنشان کردند که این مطالعه بر روی بیماران غیر دیابتی انجام شده است و ممکن است تأثیر کم خونی بر سطح HbA1c بیشتر باشد، که می تواند ارتباط بالینی قابل توجهی در بیماران مبتلا به دیابت، داشته باشد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/iron-deficiency-anaemia-linked-with-higher-hba1c-levels-in-non-diabetics-117023