16سپتامبر 2023- مطالعه ی جدید منتشر شده درBMC Endocrinology Disorders ، نشان می دهد که چاقی و شکل بدن در بیماران دیابتی، با افزایش گلبول های قرمز و نابالغی رتیکولوسیت ها مرتبط است

چاقی با دیابت نوع 2 و التهاب مزمن درجه پایین، مرتبط است. اگرچه شرایط التهابی مزمن و دیابت با کم خونی مرتبط هستند، اطلاعات کمی در مورد ارتباط چاقی و شکل بدن، مستقل از یکدیگر، با پارامترهای گلبول قرمز و رتیکولوسیت ها در دست است.

محققان ارتباط شاخص توده بدنی (BMI) و شاخص آلومتریک شکل بدن(ABSI)  و شاخص هیپ (HI) را که با BMI ارتباطی ندارند، با پارامترهای گلبول قرمز و رتیکولوسیت­ها(همه پیوسته، در مقیاس انحراف استاندارد یا (SD در شرکت کنندگان دیابتی از مطالعه یبیوبانک انگلستان بدون بیماریهای متابولیکی، غدد درون ریز یا التهابی اصلی شناخته شده(با هموگلوبین گلیکوزیله یا  HbA1cکمتر از 48 میلی مول بر مول یا 6.5 درصد)، CRP یا پروتئین واکنشی C(کمتر از 10 میلی گرم بر لیتر)، بررسی کردند.

محققان تعداد گلبول های قرمز، تعداد کل رتیکولوسیت ها و درصد آنها، تعداد و کسر رتیکولوسیت های نابالغ(IRF)، هموگلوبین، هماتوکریت، میانگین هموگلوبین کورپوسکولار(MCH)  و میانگین غلظت هموگلوبین گلبولهای قرمز (MCHC)، میانگین حجم های کورپوسکولار و رتیکولوسیت(MCV، MRV)، و عرض توزیع سلول قرمز (RDW) در مدل های رگرسیون خطی چند متغیره اندازه گیری کردند.

علاوه بر این، محققان فنوتیپ‌های شکل بدن را باABSI دوتایی (≥ 73 زنان؛ ≥ 80 مردان) وHI (≥ 64 زنان؛ ≥ 49 مردان)، تعریف کردند، از جمله شکل بدنی گلابی( ABSIکوچک،HI  بزرگ) و شکل بدنی سیب(ABSI بزرگ،HI  کوچک)، و اینها را در گروه‌ها بر اساسBMI (وزن طبیعی 18.5 تا 25؛ اضافه وزن 25 تا 30؛ چاق 30 تا 45 کیلوگرم بر متر مربع) بررسی کردند.

نتایج

در 105853 زن و 100854 مرد، BMI  وABSI به طور مثبت با هموگلوبین، هماتوکریت و تعداد گلبول های قرمز، و به طور قوی تر با تعداد کل رتیکولوسیت و درصد آنها، تعداد رتیکولوسیت های نابالغ وIRF مرتبط بود.

شاخص هیپ(HI)به طور معکوس با همه، اما کمتر باIRF مرتبط بود. ارتباط­ها در زنان و مردان قابل مقایسه بودند.

در گروه‌ها بر اساس چاقی و شکل بدنی، تعداد گلبول‌های قرمز برای افراد چاق با شکل بدنی سیب، در مقایسه با فنوتیپ گلابی با وزن طبیعی تقریبا 0.6SD  بیشتر بود(انحراف استاندارد برای زنان= 1012 ×0.31 در لیتر ؛ انحراف استاندارد برای مردان= 1012 ×0.34 در لیتر)؛ تعداد کل رتیکولوسیت‌ها تقریباً 1.1 SD بیشتر بود(انحراف استاندارد برای زنان= 109 × 21.1 در لیتر؛ انحراف استاندارد برای مردان= 109 ×23.6 در لیتر)؛ ، تعداد رتیکولوسیت های نابالغ  تقریباً 1.2 SD بالاتر بود(انحراف استاندارد برای زنان= 109 ×7.9 در لیتر ؛ انحراف استاندارد برای مردان= 109 ×8.8 در لیتر)؛ درصد کل رتیکولوسیت تقریباً 1.0 SD بیشتر بود(SD = 0.48 درصد برای زنان و مردان)، و IFR بیش از 0.7 SD بیشتر بود(SD = 5.7 درصد برای  زنان و مردان).

 شاخص توده ی بدنی اما نه شاخص آلومتریک شکل بدن و شاخص هیپ، بطور معکوس اما ضعیف با MCV، MRV، وMCH مرتبط بود، اما با MCHC در مردان بطور مثبت و با RDW در زنان بطور مثبت مرتبط بود.

محققان نتیجه گیری کردند که در چاقی که دیابت آن را پیچیده تر نکرده است، شاخص توده ی بدنی بزرگتر وشاخص آلومتریک بزرگتربا افزایش اریتروپوئز و نابالغی رتیکولوسیت ها همراه است.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/obesity-and-body-shape-among-diabetics-tied-to-increased-erythropoiesis-and-reticulocyte-immaturity-116681