19 سپتامبر 2022- مطالعه ی اخیر محققان چینی نشان داد که مکمل تائورین[1] در بیماران دیابتی شاخص های گلایسمی مانند قند خون ناشتا،HbA1c  و مقاومت به انسولین (HOMA-IR) را بهبود می بخشد، اما تأثیر قابل توجهی بر فشار خون، لیپیدهای سرم و ترکیب بدنی این افراد ندارد.

بر اساس یافته‌های این مطالعه که در Food Chemistry: Molecular Sciences منتشر شد، انتظار می‌ رود تائورین یک گزینه ی جدید برای مدیریت بیماران دیابتی باشد، اما مطالعات بیشتری برای درک تأثیر بالقوه تائورین در بیماران دیابتی مورد نیاز است.

در سال های اخیر، اثر مثبت تائورین بر دیابت مورد توجه گسترده قرار گرفته است. با این حال، با وجود داده های امیدوارکننده از مطالعات حیوانی، هیچ شفافیتی در مورد اثربخشی مکمل تائورین در مطالعات انسانی وجود ندارد. بنابراین، Xiaomei Tao، و همکارانش یک متاآنالیز از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده را برای ارزیابی اثر مکمل تائورین بر شاخص‌های گلایسمی، و چربی‌های سرم، فشار خون، ترکیب بدنی در بیماران دیابتی انجام دادند.

برای این منظور، محققان به طور سیستماتیک پایگاه‌های اطلاعاتی آنلاین را برای کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (منتشر شده را تا 15 ژانویه 2022) در مورد تأثیر مکمل تائورین بر دیابت جستجو کردند. مقادیر تفاوتهای میانگین استاندارد شده(SMD) برای نتایج مستمر، تعیین شد.

یافته های این مطالعه به شرح زیر بود:

·        از 2206 مطالعه ی شناسایی‌شده، 5 کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده واجد شرایط بودند که در این تجزیه و تحلیل گنجانده شدند(209 شرکت‌کننده).

·        در مقایسه با گروه کنترل، تائورین توانست به طور قابل توجهی هموگلوبین A1c (SMD -0.41)، قند خون ناشتا (SMD - 1.28) و مقاومت به انسولین (SMD - 0.64) را کاهش دهد.

·        تائورین همچنین انسولین (SMD -0.48) و تری گلیسرید (SMD -0.26) را کاهش داد، اما به سطح معنی دار آماری نرسید.

یافته‌های ما نشان می‌دهد که مکمل تائورین تأثیر قابل‌توجهی در کاهش FBS،HbA1c  و HOMA-IR بیماران دیابتی دارد. با این حال، اثرات مفید تائورین بر انسولین، وزن، BMI، دریافت انرژی، پروتئین، چربی، کربوهیدرات، اندازه ی دور کمر، SBP، DBP، TG، TC، HDL، و LDL از نظر آماری معنی‌دار نبود.

آنها نتیجه گیری کردند که نیاز به کارآزمایی های تصادفی کنترل دار بیشتری با مدت زمان طولانی تر و حجم نمونه ی بزرگتر برای تعیین اثرات تائورین بر بیماران مبتلا به دیابت بمنظور استفاده ی بالینی از آن وجود دارد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/taurine-holds-potential-as-new-treatment-for-diabetes-a-study-suggests-98884

 [1]taurine