26 مه 2023-محققان در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که تمرینات مقاومتی به طور قابل توجهی نشانگرهای بیوشیمیایی و بالینی بیماری از جمله قند خون ناشتا، فشار خون و توده چربی را در بیماران دیابت نوع 2(T2DM)  بهبود می بخشد. بر اساس یافته های این مطالعه، آنها اضافه کردند که تمرین مقاومتی با شدت بالا بر تمرینات با شدت متوسط و کم، برتری دارد. این مطالعه در Healthcare منتشر شده است.

قبلاً مشخص شده بود که تمرینات مقاومتی یک درمان کمکی برای مدیریت دیابت نوع 2 (T2DM) است.

در مطالعه ی حاضر، محققان تفاوت اثرات درمانی شدت‌های مختلف تمرینات مقاومتی را بر قند خون، چربی‌ها، فشار خون، سازگاری‌ها و تن سنجی، بررسی کردند. محققان پایگاه‌های اطلاعاتی مانند PubMed، EMBASE، EBSCO، کتابخانه کاکرین، پایگاه‌های اطلاعاتی Web of Science و Scopus را بررسی کردند(تاریخ پایان جستجو آوریل 2022).سی و شش کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده با مجموع 1491 شرکت کننده در این متاآنالیز وارد شدند.

نتایج کلیدی این تحقیق به شرح زیر بود:

· تمرینات مقاومتی به طور قابل توجهی سطوحHbA1c (هموگلوبین گلیکوزیله)، گلوکز خون ناشتا، تری گلیسیرید(TG)، کلسترول تام(TC)، وکلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم(LDL) را بهبود بخشید.

· محققان کاهش قابل توجهی را در فشار خون سیستولیک، درصد توده چربی و شاخص هایHOMA-IR (ارزیابی بر اساس مدل هموستاتیک مقاومت به انسولین) گزارش کردند.

· اثرات متفاوتی در تمرین مقاومتی با شدت بالا و متوسط تا کم، مشاهده شد(HOMA-IR، حداکثر مصرف اکسیژن، وزن، نسبت دور کمر به باسن و BMI).

· فقط تمرینات مقاومتی با شدت متوسط و کم باعث کاهش HOMA-IR شد.

· یک برتری در اثرات درمانی تمرین مقاومتی با شدت بالا نسبت به شدت متوسط تا کم، وجود داشت.

· فقط یک مطالعه با آسیب عضله اسکلتی ارائه شد.

محققان گفتند: "تمرین مقاومتی با شدت بالا گزینه بهتری برای کمک به درمانT2DM است."

در توضیح بیشتر، آنها گفتند که تمرینات مقاومتی با شدت بالا خطر عوارض دیابت را بیشتر از تمرینات مقاومتی با شدت متوسط کاهش می دهد.در افراد دارایHbA1c بالا، تمرین مقاومتی با شدت بالا، خطر عوارض دیابت را 3.4 درصد بیشتر از تمرینات مقاومتی با شدت متوسط و کم کاهش داد. تفاوت در اثر درمانی بین تمرینات مقاومتی با شدت بالا و تمرینات با شدت متوسط-کم از نظر آماری معنی دار نبود، اما اهمیت عملی تفاوت های درمانی باید مورد توجه قرار گیرد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/high-intensity-resistance-training-improves-both-biochemical-and-clinical-markers-in-type-2-diabetes-patients-111987