7 سپتامبر 2022- مطالعه ی اخیر محققان ایرانی نشان داد که مکمل کیتوزان در نوجوانان چاق یا دارای اضافه وزن می‌تواند هورمون‌های مرتبط با اشتها(لپتین، آدیپونکتین وNPY)و پارامترهای متابولیکی قلبی (مارکرهای گلایسمی و شاخص‌های آنتروپومتریک چربی و چاقی) را بهبود بخشد.

محققان در مطالعه خود که درBMC Pediatrics منتشر شد، اضافه کردند که اثرات مکمل کیتوزان نباید به عنوان یک گلوله جادویی برای مدیریت دیابت در نظر گرفته شود، بلکه باید به عنوان یک درمان کمکی در ترکیب با ورزش و رژیم کم کالری با نظارت متخصصان سلامت با تجربه، تجویز شود.

چاقی در دوران کودکی اغلب تا دوران نوجوانی گسترش می یابد. حدود 80 درصد از نوجوانان چاق در دوران کودکی تحت تأثیر چاقی قرار گرفته اند. با توجه به مشکل عدم پایبندی کودکان به درمان های تغذیه ای، ممکن است به جای مفهوم محدودیت غذایی، افزایش مواد غذایی مفید یا مکمل ها در این زمینه قابل تصور باشد. مصرف مناسب فیبر به طور قابل تشخیصی با کاهش خطر چاقی مرتبط است و به نظر می رسد برای مدیریت دیابت در جمعیت کودکان مفید باشد.

کیتوزان یکی از این فیبرهای غذایی است که برای بهبود نشانگرهای مرتبط با چاقی در کانون توجه قرار گرفته است، اما اطلاعات کمی در مورد اثرات آن بر نوجوانان وجود دارد. برای پر کردن این شکاف در دانش، دکتر فرزاد شیدفر، از گروه تغذیه در دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در تهران، و همکارانش با هدف تعیین اثرات مکمل کیتوزان بر نشانگرهای قلبی متابولیکی مرتبط با چاقی و هورمون‌های مرتبط با اشتها در نوجوانان دارای اضافه وزن یا چاق، این کارآزمایی را انجام دادند.

محققان برای این کارآزمایی بالینی تصادفی از 64 نوجوان چاق یا دارای اضافه وزن ثبت نام کردند. آنها به طور تصادفی در دو گروه دریافت مکمل کیتوزان (32 نفر) یا دارونما به عنوان شاهد (32 نفر) به مدت 12 هفته قرار داده شدند. سپس محققان پروفایل های چربی و قند خون، معیارهای تن سنجی و هورمون های مرتبط با اشتها را بررسی کردند.

یافته های برجسته ی این مطالعه عبارت بود از:

·        شصت و یک نوجوان مطالعه را تکمیل کردند (کیتوسان = 31، دارونما = 30).

·        مکمل کیتوزان به طور قابل توجهی شاخص های تن سنجی چاقی(اندازه ی دور کمر[1]، وزن بدن[2]، شاخص توده ی بدنی[3])، لیپیدها(کلسترول تام[4]، تری گلیسیرید[5]، LDL-C[6]و HDL-C[7]) و نشانگرهای گلایسمی(انسولین[8]، قند خون ناشتا[9]، ارزیابی مدل هومئوستازی مقاومت به انسولین[10])و هورمون های مرتبط با اشتها(ادیپونکتین[11]، لپتین[12] و نوروپپتیدY[13])را بهبود بخشید.

·        مکمل کیتوزان، در مقایسه با گروه دارونما، سبب بهبود قابل توجهی در شاخص توده بدن(kg/m2  و Z-score)، وزن بدن، دور کمر، و سطوح آدیپونکتین، انسولین و لپتین شد.

·        تفاوت ها با توجه بهP-value کمتر از0.05، معنی دار بود.

محققان نتیجه گیری نمودند که مکمل کیتوزان می تواند هورمون های مرتبط با اشتها(لپتین، آدیپونکتین ونوروپپتید Y)و پارامترهای قلبی متابولیکی (شاخص های تن سنجی چربی و چاقی و نشانگرهای گلایسمی) را در نوجوانان دارای اضافه وزن یا چاقی بهبود بخشد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/pediatrics-neonatology/news/chitosan-supplementation-beneficial-adjunctive-treatment-for-obesity-among-teenagers-98622

 [1]− 5.00 ± 3.11 cm

[2]− 3.58 ± 2.17 kg

[3]− 1.61 ± 0.99 kg/m2

[4]14.12 ± 13.34 mg/dL

[5]− 5.67 ± 9.24 mg/dL

[6]− 7.18 ± 10.16 mg/dL

[7]1.83 ± 4.64 mg/dL

[8]− 5.51 ± 7.52 μIU/mL

[9]− 5.77 ± 6.93 mg/dL

[10]− 0.24 ± 0.44

[11]1.69 ± 2.13 ng/dL

[12]− 19.40 ± 16.89ng/dL

[13]− 41.96 ± 79.34 ng/dL