مقاومت به انسولین در COVID-19 و دیابت

اپیدمیولوژی COVID-19 و ارتباط آن با اختلالات کاردیومتابولیک به خوبی شناخته نشده است. این مقاله یک بازنگری از انتشاراتی است که اثرات عفونت COVID-19 بر مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی را بررسی کرده اند.

محققان با استفاده از کلمات کلیدی"COVID-19" ، "SARS-CoV-2" ، "ویروس کرونا" ، "مقاومت به انسولین" و "دیابت"، به جستجوی آنلاین پایگاه های PubMed و Google Scholar برای تمام مطالعات منتشر شده در این زمینه ها پرداختند. فقط مقالاتی که مستقیماً در مورد مقاومت به انسولین درCOVID-19  و دیابت بودند، برای بازنگری انتخاب شدند.

این بازنگری نشان داد که بر اساس اطلاعات فعلی خطر مرگ و میر در بیماران دیابتی مبتلا بهCOVID-19  در مقایسه با بیماران بدون دیابت بالاتر است.COVID-19باعث مقاومت انسولین در بیماران می شود که منجر به اختلالات متابولیکی مزمنی می شود که قبل از ابتلا به عفونت COVID-19وجود نداشته اند.

نتیجه گیری

بیماران دیابتی بیشتر از بیماران غیر دیابتی در معرض عفونت COVID-19 هستند. بیان ACE2 با ابتلا به عفونت COVID-19 کاهش می یابد،افزایش شدید فعالیت Ang II با ایجاد مقاومت به انسولین بعدی رخ می دهد، پاسخ ایمنی بیش از حد و عفونت شدیدSARS-COV-2  در بیماران دیابتی منجر به افزایش خطر مرگ می شود.

نکات برجسته ی این بازنگری

·        خطر مرگ و میر در بیماران دیابتی و COVID-19 بالاتر است.

·        عفونتCOVID-19 ، بیان ACE2 را کاهش می دهد و فعالیت Ang II را افزایش می دهد.

·        مقاومت به انسولین بدنبال پاسخ ایمنی بالاتر و عفونت شدید COVID-19 ایجاد می شود.

برای مطالعه ی مقاله ی کامل به آدرس منبع مراجعه کنید.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751991821000486