12 مه 2023 - در مطالعه اخیر که در مجله Nutrients منتشر شده است، محققان متاآنالیزی را با هدف تعیین سهم مصرف غذاهای فوق فرآوری شده (UPF) در خطر ابتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی(NAFLD) ، انجام دادند.

زمینه

طیف NAFLD از تجمع چربی و التهاب در کبد تا فیبروز مرحله نهایی، سیروز و کارسینوم کبدی متغیر است.

رژیم‌های غذایی فوق فرآوری شده،دارای پروفایل‌های تغذیه‌ای ضعیف هستند که شامل محتوای بالایی از انرژی بالا، چربی کل، چربی اشباع شده، کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده و نمک، و از سوی دیگر محتوای مواد معدنی، ویتامین و فیبر کم است.

بیماری کبد چرب غیر الکلی، به دلیل دریافت بیش از حد کالری در دراز مدت با چاقی، دیابت نوع 2(T2D)  و سندرم متابولیک (MetS) مرتبط است. مطالعات قبلی گزارش داده اند که مصرف رژیم‌ های غذایی فوق فرآوری شده،خطر ابتلا به T2D و چاقی را افزایش می دهند.

در مورد این مطالعه

محققان به طور کمّی ارتباط بین مصرف رژیم‌ های غذایی فوق فرآوری شده و شیوع NAFLD را در متاآنالیز حاضر ارزیابی کردند. به عنوان یک تحلیل ثانویه، آنها بررسی کردند که آیا این دو به روش دوز-پاسخ با یکدیگر مرتبط هستند یا خیر.

نتایج و بحث

 نه مطالعه شامل سه مطالعه مقطعی، سه مطالعه مورد شاهدی و سه مطالعه همگروهی برای تحلیل نهایی در نظر گرفته شد که در مجموع 60961 نفر را شامل می‌شد

بررسی ها نشان داد که هم مصرف متوسط غذاهای UPF(RR 1.0) و هم مصرف زیاد غذاهای UPF در مقابل کم(RR 1.4)، به طور قابل توجهی خطرات NAFLD را افزایش می دهد.

مصرف UPF به روش دوز- پاسخ با NAFLD مرتبط بود.

مکانیسم های زمینه ای افزایش شیوع  NAFLDدر بین افراد با مصرف بالای UPF به شرح زیر است:

1. غذاهای UPF دارای چگالی انرژی بالایی هستند که در نتیجه کل کالری دریافتی روزانه و چاقی بیش از حد را به همراه دارد.

2. محتوای زیاد درشت مغذی ها و کربوهیدرات های تصفیه شده بیش از حد، که منجر به دنوو لیپوژنز و افزایش سطح اسید چرب اشباع (SFA) می شود.

3. محتوای بالای رژیم غذایی، که رسوب تری گلیسیرید را در کبد افزایش می دهد.

4. محتوای نمک بالا در UPFها مسیر آلدوز ردوکتاز- فروکتوکیناز را فعال می کند که منجر به افزایش در دسترس بودن فروکتوز و کاهش حساسیت به لپتین و در نتیجه افزایش چربی کبد می شود.

5. روش های پردازش مواد غذایی شامل افزودن شیرین کننده های مصنوعی، مونو سدیم گلوتامات (MSG) و بیسفنول آ موجود در مواد بسته بندی که خطر ابتلا به NAFLD را افزایش می دهد.

نتیجه

به طور کلی، یافته های این مطالعه نشان داد که مصرف UPF به طور قابل توجهی خطر ابتلا به NAFLD را افزایش می دهد که به طور مستقیم با مقدار مصرف UPF  متناسب است.

بر اساس یافته های این مطالعه مقامات بهداشتی باید سیاست هایی را برای کاهش مصرف UPF و ترویج ورزش و فعالیت بدنی برای کاهش بار NAFLD و شرایط مرتبط مانند T2D و چاقی تدوین کنند.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20230512/Consuming-ultra-processed-foods-is-associated-with-an-increased-risk-of-developing-non-alcoholic-fatty-liver-disease.aspx


.