محققان تأثیرات تمرینات استقامتی را بر تنفس سلولی بررسی کردند

10 سپتامبر 2020- در افراد چاق، ورزش های استقامتی باعث بهبود تناسب اندام و افزایش تعداد میتوکندری ها و تنفس سلولی در عضلات اسکلتی می شوند.با این حال، این مداخله تأثیری بر تنفس سلولی در بافت چربی ندارد. این نتیجه ی مطالعه محققانانجمن دیابت آلمان(DZD) است که اکنون در مجله ی Clinical Endocrinology & Metabolism منتشر شده است.

مطالعات انجام شده بر روی جوندگان نشان می دهد که ورزش نه تنها باعث افزایش تعداد میتوکندری و ظرفیت تنفسی عضلات اسکلتی می شود، بلکه همین اثرات را بر بافت چربی نیز برجا می گذارد.

در یک مطالعه ی جدید، محققان انجمن دیابت آلمان و دانشگاه توبینگن اثرات تمرینات استقامتی بر تنفس سلولی در عضلات اسکلتی انسان و بافت چربی شکمی و اینکه آیا ارتباط مستقیمی بین افزایش تنفس سلولی و بهبود حساسیت به انسولین وجود دارد، را بررسی کردند.

برای این منظور، محققان تحقیقاتی را با 8 هفته تمرین استقامتی هوازی با 25 فرد بدون آموزش (16 زن ، 9 مرد با سن 29.8 ± 8.4 سال) که دارای اضافه وزن یا چاقی بودند، انجام دادند. محققان سپس تنفس میتوکندریایی را در رشته های عضلانی اسکلتی و در بافت چربی زیر جلدی شکم این افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

بر اساس تغییر در حساسیت به انسولین پس از مداخله، افراد در گروه پاسخ دهندگان (افرادی که حساسیت به انسولین آنها افزایش یافته بود) و پاسخ دهندگان کم (افرادی که حساسیت به انسولین آنها به طور قابل توجهی افزایش نیافته بود) گروه بندی شدند.

در هر دو گروه، تناسب اندام، تنفس سلولی و میزان آنزیم های میتوکندری در عضلات اسکلتی به طور مساوی بهبود یافته بود. تمرین استقامتی تاثیری بر میتوکندری ها در بافت چربی زیر جلدی شکمی این افراد نداشت. یکی دیگر از یافته های جالب این مطالعه این بود که تنفس سلولی در بافت چربی زنان نسبت به مردان بالاتر بود.

دکتر Cora Weigert، از دانشگاه توبینگن، یافته های این تحقیق را خلاصه کرد: اطلاعات ما نشان می دهد که افزایش ظرفیت تنفس میتوکندریایی عضلات اسکلتی پس از تمرین استقامتی، قدرت پیش بینی بهبود حساسیت به انسولین محیطی را ندارد. علاوه بر این، تمرین استقامتی تنفس سلولی را در بافت چربی زیر جلدی افزایش نمی دهد، و همزمان با کاهش تنفس سلولی در این اجزا از بافت چربی همراه است.

میتوکندریها،"نیروگاه های" سلولی هستند که نقش اصلی را در تولید انرژی سلولی بعهده دارند. در فرایندی که به عنوان تنفس سلولی شناخته می شود، گلوکز و اسیدهای چرب با اکسیژن سوزانده شده و به دی اکسید کربن و آب تبدیل می شوند و در این فرآیند آدنوزین تری فسفات(ATP) ، تولید می گردد که مولکول حامل انرژی برای مصرف سلول است.

منبع:

Hoffmann, C., et al. (2020) Response of mitochondrial respiration in adipose tissue and muscle to 8 weeks of endurance exercise in obese subjects. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. doi.org/ 10.1210/clinem/dgaa571.

https://www.news-medical.net/news/20200910/Researchers-investigate-the-effects-of-endurance-training-on-cellular-respiration.aspx