فعالیت بدنی سبک می تواند پاسخ حاد پست پرندیال را کاهش دهد

8 ژوئیه 2020 - براساس مطالعه ی منتشر شده در Medicine & Science in Sports & Exercise ، هنگامی که افراد در زمانهای نشستن طولانی مدت خود با فعالیتهای بدنی سبک وقفه ایجاد می کنند، سطح انسولین و گلوکز پس از مصرف غذا یا پست پرندیال[1] آنها کاهش می یابد.

پرفسور Joseph Henson ، از مرکز تحقیقات زیست پزشکی NIHR لستر در انگلستان، و همکارانش داده های چهار کارآزمایی متقاطع تصادفی با حضور 129 شرکت کننده را که به طور مشابه ای طراحی شده بودند با هم ترکیب نمودند. آنا می خواستند عوامل پیش بینی کننده ی تغییرات مطلوب در غلظت انسولین و گلوکز پس از غذا را در پاسخ به نشستن طولانی مدت (6.5 ساعت) یا نشستن طولانی مدتی که با ایستادن یا با فعالیت بدنی سبک(پنج دقیقه در هر 30 دقیقه) قطع می شود، شناسایی کنند.

محققان دریافتند: هنگامی که افراد نشستن طولانی خود را با فعالیت بدنی سبک، اما نه با ایستادن قطع می کنند، غلظت انسولین و گلوکز بعد از غذای آنها، کاهش می یابد. کاهش متوسط انسولین پس از غذا در یک دوره ی ​​زمانی، در افرادی با نژاد آسیای جنوبی نسبت به سفیدپوستان اروپایی، در زنان نسبت به مردان، یا افرادی که شاخص توده بدنی( (BMIآنها مساوی یا بیش از 27.2 کیلوگرم بر متر مربع بود، برجسته تر بود. همچنین پاسخ پست پرندیال گلوکز در زنان یا افرادی که نمایه ی توده ی بدنی آنها مساوی یا بیش از 27.2 کیلوگرم بر متر مربع بود، با حرکات ورزشی سبک اصلاح می شد. با ارزیابی از طریق یک مدل هومئوستاتیک برای مقاومت به انسولین یا سن، اثر متقابل معنی داری مشاهده نشد.

نویسندگان اظهار داشتند که این نتایج می توانند برای طراحی مداخلات فردی برای جلوگیری از نشستن طولانی مدت، به عنوان یک استراتژی پیشگیرانه ی مناسب و مؤثر، برای شرکت کنندگان در معرض خطر بالا، مورد استفاده قرار گیرد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2020-07-acute-postprandial-response.html

 [1] postprandial insulin and glucose levels