25 آوریل 2022- ارزیابی قرار گرفتن در معرض گلوکز از طریق هموگلوبین گلیکوزیله(HbA1c)  محدودیت هایی برای تفسیر در افراد مبتلا به دیابت و بیماری مزمن کلیوی (CKD) دارد.

چندین مطالعه، کاهش طول عمر گلبول های قرمز را در بیماران تحت همودیالیز تایید کرده اند و آن یک مکانیزم کلیدی در کاهش HbA1c در این بیماران معرفی کرده اند، زیرا گلیکولیزاسیون هموگلوبین، یک فرآیند مداوم در طول عمر گلبول قرمز است.

بهمین دلیل شاخص مدیریت گلوکز (GMI) که از داده های پایش مداوم قند خون (CGM) حاصل می شود، می تواند یک جایگزین بهتر باشد. با این حال، تطابق بین HbA1c اندازه‌گیری شده در آزمایشگاه و دستگاه پایش مداوم قند خون(HbA1c-GMI) در افراد مبتلا به CKD نامشخص است و هدف این پژوهش تحلیل این تناقض بود.

محققان یک مطالعه چند مرکزی، گذشته نگر و مشاهده ای، بر روی گروهی از افراد مبتلا به دیابت وCKD (170 نفر) و گروهی از افراد مبتلا به دیابت بدونCKD (185 نفر) انجام دادند. همه افراد از مانیتورینگ مداوم قند خون، قابل اسکن متناوب (isCGM) استفاده کردند. مقایسه داده های قند خون 14 روزه و 90 روزه ثبت شده توسط isCGM برای محاسبه GMI انجام شد و ناسازگاری بین HbA1c آزمایشگاهی و GMI با روش Bland-Altman  و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.

نتایج این تحقیق، یک ناهماهنگی به مراتب بیشتر را بین GMI و HbA1c در گروه مبتلا به CKD در مقایسه با گروه بدونCKD ، نشان داد[1]. تفاوت مطلق بیش از 0.5٪ در 68.2٪ از افراد مبتلا به CKD در مقابل 42.2٪ از افراد بدون CKD یافت شد. محققان یک فرمول خاص جدید برای تخمین HbA1c از رگرسیون خطی بین HbA1c و میانگین قند خون CGM پیشنهاد کردند که بصورت زیر است:

CKD-GMI = 0.0261 × 90-day mean glucose (mg/L) + 3.5579 (r2 = 0.59)

محققان نتیجه گیری کردند که بین HbA1c و شاخص مدیریت گلوکز (GMI) که از داده های پایش مداوم گلوکز (CGM) در بیماران مبتلا به CKD به دست می آید، ناسازگاری وجود دارد و می تواند منجر به خطا در تنظیم درمانهای کاهش دهنده ی قند خون، به ویژه برای افراد مبتلا به CKD شود. بنابراین پایش مداوم گلوکز (CGM) اندازه گیری قند خون دقیق تری نسبت به HbA1c در بیماران مبتلا به دیابت و بیماری مزمن کلیوی (CKD) فراهم می کند.

یافته های این مطالعه در ژورنال Diabetes Science and Technology منتشر شد.

منبع:

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/19322968221092050?journalCode=dsta

 [1](0.78 ± 0.57 [0.66-0.90] vs 0.59 ± 0.44 [0.50-0.66]%, P < .005)