12 سپتامبر 2023 - بر اساس مطالعه منتشر شده در مجله ی Scientific Reports، مشکلات متابولیکی در افراد چاق و غیر چاق مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی مشابه هستند، با این حال، افزایش شاخص توده ی بدنی(BMI) با خطر بالاتر ابتلا به سندرم متابولیک در این بیماران مرتبط است.

بیماری کبد چرب غیر الکلی،یکی از علل شایع بیماری‌های کبدی است که با وجود چربی بیش از حد در حداقل 5 درصد از سلول‌های کبد مشخص می‌شود، این بیماری به دلیل سوء مصرف الکل یا سایر بیماری‌های کبدی ایجاد نمی شود. بیماری کبد چرب غیر الکلی، شامل طیف وسیعی از بیماری های مزمن کبدی است که با تجمع چربی ساده شروع می شود و به طور بالقوه به استئاتوهپاتیت غیر الکلی(NASH)، سیروز و حتی کارسینوم سلول های کبدی تبدیل می شود. صرف نظر از سایر عوامل خطر، بیماری کبد چرب غیر الکلیارتباط نزدیکی با افزایش خطر مشکلات متابولیکی مانند بیماری قلبی عروقی، دیابت نوع 2 (T2DM) و سندرم متابولیک(MetS) در افراد چاق و غیر چاق دارد. این مطالعه به رهبری دکتر زهرا یاری و تیمش، با هدف مقایسه ی عوامل خطر قلبی متابولیکی بین افراد چاق و غیر چاق مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلیدر حین بررسی ارتباط بین چاقی و شدت کبد چرب، انجام شد.

در این مطالعه ی مقطعی، 452 بیمار با تشخیص بیماری کبد چرب غیرالکلیاز طریق فیبروسکن مورد بررسی قرار گرفتند. محققان اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریک، عوامل متابولیکی و ویژگی‌های بافت‌شناسی کبد را ارزیابی کردند. آنها از رگرسیون لجستیک برای تجزیه و تحلیل احتمال سندرم متابولیک در دسته های مختلفBMI ، استفاده کردند.

یافته های این مطالعه عبارت بودند از:

· در میان شرکت کنندگان، شیوع سندرم متابولیک برای افراد دارای وزن طبیعی 10.2 درصد، برای افراد دارای اضافه وزن 27.7 درصد، و برای افراد چاق 62.1 درصد بود.

· تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که خطر ابتلا به سندرم متابولیک برای بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی کهدارای اضافه وزن هستند 3.74 برابر بیشتر از بیماران دارای وزن طبیعی است، در حالی که افراد چاق مبتلا به کبدچرب غیرالکلی 4.85 برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به سندرم متابولیک بودند.

محققان گفتند: به طور قابل‌توجهی، عواملی مانند اندازه ی دور کمر( βمساوی با 0.770؛ 0.001P < ) و سطوح گلوکز خون ناشتا( βمساوی با 0.193؛ P=0.002) و تری گلیسیریدها(β مساوی با 0.432؛  0.001P < ) به وقوع سندرم متابولیک در بیماران NAFLD، کمک می کنند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/high-bmi-linked-to-increased-risk-of-metabolic-syndrome-117234